Chasiel

Archanděl osvobození a spojování

Jsem archanděl osvobození a vyrovnání. Moje barva je zlatožlutá, krémová a bílá. Moje číslo je 19. Jednička vyjadřuje vaši jedinečnost a devítka ukončení nějakého cyklu nebo etapy. Součet je 10, což je číslo naplněné, neboť součtem dojdete opět k číslu 1, jeden Bůh, jedinost, jednota, jedinečnost, jednoduchost.

K vašemu naplnění dojde skrze ukončení jedné etapy poznání vlastní jedinečnosti, spojení s jediným Bohem, čímž dospějete k vnitřní a vnější jednotě a pochopíte jednoduchost a upřímnost lásky.

Právě strach vás přivedl ke komplikacím a složitostem, které vznikly z potřeby ukrývat pravdu a překrucovat skutečnost. Váš život se tak stal zatemnělým, nejasným a natolik složitým, že jste přestali chápat jeho smysl a začali se motat v začarovaném kruhu lží, přetvářky, kamufláží. Z kruhu vybočíte, když se zastavíte a vykročíte jiným směrem, než jste naučení. Vaše nesvoboda a vaše pouta vás drží v kruhu. Svými vězniteli jste jen vy sami, což jste před sebou skrývali proto, abyste mohli ze svého utrpení obviňovat někoho jiného, čímž jste se pokoušeli zbavit zodpovědnosti za sebe samé.

Točením v kruhu vzniká energetický vír, odstředivá síla způsobuje, že z vás odchází vaše energie směrem ven, zatímco vy se propadáte stále hlouběji, až vás pohltí vaše vlastní temnota.

Osvobození může proběhnout skrze vás. Proto se zastavte a poznejte svá vlastní pouta. Poznejte je a uvědomte si, komu jste dovolili, aby vám je nasadil nebo kvůli  komu jste si je nasadili. Pouta mají různou podobu. Jsou uvnitř vašeho těla a tíží různé orgány, čímž brání v proudění životní síly, jsou na povrchu těla a brání vám v pohybu. Jsou na očích a brání vám vidět věci tak, jak jsou, jsou na uších a brání vám slyšet pravdu. Vaše pouta a provazy jsou tvořeny vaším strachem. Jsou to vaše zvyky, sliby, závazky, přísahy, zákazy, příkazy, vlastní zákony, lži a odpory, boje, závislosti.

To vše vedlo k tomu, že jste se řídili podle druhých lidí a nikoli podle sebe. Tím jste se chtěli zbavit své zodpovědnosti za sebe a svou moc nad sebou jste odevzdali druhým a jim jste brali jejich moc nad sebou. Tím jste poztráceli sami sebe – rozdali jste spoustě lidí části své energie, části vaší duše a zůstali jste prázdní. Tuto prázdnotu zaplňujete energiemi jiných lidí, a tak nikdo z vás nedokáže být sám sebou a žije útržky cizích životů.

Toto lze napravit. Zastavte se a začněte hledat části své duše, své životní síly a moci nad sebou.

Vracejte ostatním – postupně a jednotlivě jejich energie a berte si zpět svou.

Vracejte ostatním jejich moc nad sebou a berte si zpět svou.

Vracejte ostatním jejich zodpovědnost za sebe a svou si berte zpět.

Odpouštějte jednomu po druhém a žádejte o odpuštění, odpusťte sobě.

Propouštějte ostatní ze svých pout a žádejte o propuštění, propusťte sebe.

Dejte ostatním svobodu a dejte ji i sobě.

Zrušte všechny sliby, přísahy, závazky, zákazy, příkazy, omezení.

Jakmile nastoupíte cestu osvobozování, postupně se vám začnou vybavovat všichni, se kterými jste nějak připoutaní. Začněte od těch, kde jsou svazky nejsilnější. Postupně se vám bude vracet vlastní energie a budete víc sami sebou. Začnou se vám připomínat i zapomenutí lidé z minulosti – ve vzpomínkách, ve snech i nenáhodných setkáních. S každým si vyrovnávejte energie. Nechte části svého já, nechť se vrátí do vás na místo částí druhých lidí, které jste v sobě nosili.

 

Vaše svoboda pro vás bude znamenat nový život s vlastními pravidly, nikoli už s pravidly, které jste si nechali dát ostatními. Budete se nejprve učit, neboť jste nebyli zvyklí žít a konat jen podle sebe. Se svobodou přichází radost a láska. Nejdříve však přijde nejistota – a to je známka, že z vyjetého kruhu vašich známých domnělých „jistot“, vedoucích k záhubě, se konečně dostáváte do úžasné „nejistoty“ skutečného života, který přináší potřebné a vítané změny.

 

Kořeny vaší nesvobody je třeba hledat dětství a ve vlivu výchovy rodičů a v jejich příkladu, hlubší kořeny nalezneme v minulých inkarnacích, které byly často vlivem vašich psychických pout ukončeny. Je nutné osvobodit svůj vztah k Matce Zemi a k Otci Bohu.

Tyto vztahy, které určují směr a naplnění vašeho života, jsou velmi narušeny vašimi vztahy. Byli jste přesvědčováni, že Bůh vás trestá, že vás nutí trpět, že se ho máte bát. Je třeba postavit se před Něho – a on je ve všem a všude – a učinit v tomto pořadí následující kroky:

* Připustit, co vše ve vašem vztahu k němu způsobil strach – že se na něj zlobíte, že vás trestá.

* Vypustit vše negativní co vůči němu cítíte – strachy, výčitky.

* Odpustit vše, co mezi vámi a jím způsobil strach, odpustit mu, co jste mu vyčítali, požádat ho o odpuštění za vše, co jste mu dávali za vinu a odpustit sami sobě, že jste své problémy sváděli na něho.

* Propustit vše negativní a bolestné, vše co způsobil strach a nechat ho odejít ze života a do minulosti.

* Pustit se svých závislostí, ideálů i chtění, které vychází ze strachů a vlivů vnějšího světa, čímž se zbavíte omezení a vlastních hranic.

* Zapustit kořeny do Matky Země – nechť vaše duše je volná a vaše tělo je spojené se zemí. Tím sjednotíte Ducha (Boha Otce) a Hmotu (Matku Zemi) v sobě.

 

Pochopíte jedinost, jednotu, jedinečnost a jednoduchost mého čísla 1. Jediný a zároveň nekonečný Bůh a konečná Matka Země se ve vás spojí jako rodiče a vy jste součástí jediného celku. Nacházíte a cítíte jednotu se vším, sjednocujete v sobě protiklady nekonečnosti a konečnosti, ducha a hmoty, světla a tmy.

 

I v nekonečnu vesmíru si uvědomíte vlastní jedinečnost, neboť nenajdete v celém vesmíru bytost, která by byla stejná jako vy. Procítíte všechny body v sobě, prostřednictvím svého těla a pomalu se ve vás čistí a usazují informace. Vesmírné zákony jako mantinely a vaše svobodná volba vám dávají nekonečné množství možností, jak prožít svůj život na Zemi.

 

Strach, který způsoboval zakrývání podstaty a pravdy, který vytvářel nejasnosti a komplikace, byl poznán a uložen na své místo a vy pochopíte, jak je vše jednoduché. A nejjednodušší je svoboda, láska a upřímnost. Vše je tak, jak to je a vše plyne podle vesmírných zákonů a vy plynete v tomto proudu hladce a bez námahy.

 

Jak jsem uvedl návod na osvobození vztahu s Otcem Bohem, stejný postup opakujte s Matkou Zemí a se všemi lidmi, s nimiž máte energetické dluhy, komické vazby a nedokončené vztahy.

 

Poznáte, kde všude vás ovlivnil strach, komu jste předali svou moc nad sebou a svou zodpovědnost za sebe. Stejně tak odevzdejte moc i zodpovědnost za sebe všem, které jste se snažili ovládat, zachraňovat, pomáhat jim či se mstít. Pochopíte, že zodpovědnost za sebe vám zůstává, i když se snažíte ji přehazovat na druhé či ji přebírat za ně. Následky vašich činů se vždy vrací jen k vám.

 

Osvobození s Matkou Zemí učiňte dle stejného postupu jako s Otcem Bohem. Narovnejte svůj vztah ke hmotě. Někde ji odmítáte a odsuzujete, někde na ní lpíte a bojíte se nedostatku. Vše se vám realizuje v životě, neboť duch přetváří hmotu podle vašich myšlenek a přání.

Zapusťte kořeny a ciťte se v bezpečí a v hojnosti.

 

* Připustit, co vše ve vašem vztahu k ní způsobil strach – že se na ni zlobíte, že vás trestá.

* Vypustit vše negativní co vůči ní cítíte – strachy, výčitky.

* Odpustit vše, co mezi vámi a jí způsobil strach, odpustit jí, co jste jí vyčítali, požádat ji o odpuštění za vše, co jste jí dávali za vinu a odpustit sami sobě, že jste své problémy sváděli na ni.

* Propustit vše negativní a bolestné, vše co způsobil strach a nechat ho odejít ze života a do minulosti.

* Pustit se svých závislostí, ideálů i chtění, které vychází ze strachů a vlivů vnějšího světa, čímž se zbavíte omezení a vlastních hranic.

* Zapustit kořeny do Matky Země – nechť vaše duše je volná a vaše tělo je spojené se zemí. Tím sjednotíte Ducha (Boha Otce) a Hmotu (Matku Zemi) v sobě.

 

Osvobozením vztahů k Bohu a Zemi se stanete svobodnými a zároveň s nimi budete spojeni proudem lásky a budete konečně cítit jejich ochranu a jednotu s nimi, aniž byste dávali někomu z nich přednost.

 

Přestanete ztrácet vzácnou energii bojem s nimi a dokážete naplno využít jejich podporu. To vše znamená, že vaše mysl, jež řídí a vytváří vaši pozemskou realitu, přestane vysílat zmatená přání ovlivněná strachem a pocity viny a křivdy. Mysl se osvobodí postupným uvědomováním si všeho, co pochází ze strachu a přináší pocit omezení a nesvobody. Jde skutečně o nesvobodu pouze v pocitech a myšlenkách, neboť ve své podstatě jste zcela volní, svobodní a bez jakýchkoliv omezení.

 

Ve vztahu k Bohu zrušte všechny závazky, sliby a přísahy. On od vás nic takového nežádal výměnou za pomoc, kterou vám poskytuje vždy a všude na základě své bezpodmínečné lásky k vám. Rovněž zrušte všechny sliby, závazky a přísahy vůči Zemi, vůči všem lidem. Pak teprve můžete svobodně jednat s láskou a upřímně podle vlastního cítění a vlastního přesvědčení.

 

Věřte, že nemáte žádné závazky vůči Bohu, vůči Zemi ani vůči ostatním lidem. Uvědomte si, že vaše svoboda je Boží dar a učte se jich užívat. Bůh vám ji dal a rozhodně vám ji nehodlá vzít, ani omezovat.

 

Afirmace:

 

Moje mysl je svobodná a láskyplná. Dávám svobodu sobě i všem, kdo procházejí mým životem.

 

Jsem pánem svého vlastního života. Spojuji v sobě Zemi a Boha, hmotu a ducha.

 

Podle knihy Jiřiny Slámové Nebe na Zemi, pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.