Vivat rok 2017

… zazvoní zvonek (nejspíš nějaký ten vánoční) a za chvíli bude roku 2016 konec. Nevím, jak vy, ale já mu ráda zamávám. Pro mne byl tento rok jeden z těch výcvikových a transformačních. A to tak, že velmi. Takže „sbohem a šáteček“, milý roku 2016 a pojďme už vstříc roku novému; roku, který nejen že ponese vibraci 1, tedy archetypu Mága v Tarotu, ale nechá nás ochutnat i z energie Kola osudu (10) a Hvězdy (17). Archetyp Soudu (20) už bychom měli mít od roku 2000, kdy je na počátku letopočtu, zažitý, ale můžeme si připomenout, kam nás vlastně jeho energie směruje…

 

Archetyp Soudu (Znovuzrození) v sobě nese aspekt transformace prostřednictvím Probuzení. Je spojován s Plutem, jehož náhlá a intenzivní energie každého v tom správném čase již řadu let probouzí k vědomí Boží přítomnosti tím, že strhává naše poslední pouta k materiálnímu či emocionálnímu lpění. Energie Soudu nás vede k tomu, abychom se chopili iniciativy a rozloučili se nebo smířili se sebou samými. Předznamenává konec určitého způsobu života a začátek jiného a skrývá v sobě příslib řešení mnoha životních bolestí.

 

Z pohledu mé zkušenosti symbolizuje archetyp Soudu, (který já sama pro sebe nazývám raději Obnovení než Soud), také potřebu dojít vlastním způsobem k poznání, že onen přísný soudce, před kterého předstupujeme k zúčtování, dlí v našem vlastním nitru, nikoli někde mimo nás. Stojíme zde tváří v tvář Cestě, kterou jsme již urazili, a musíme za ní vědomě přijmout zodpovědnost. Došli jsme do bodu, kdy je změna nezbytná a upřesňuje se, kam vlastně chceme směřovat. Takový okamžik se může jevit jako velká propast zející před námi, ale my musíme být připraveni ji překročit, pokud se chceme posunout dál. Odvážíme-li se toho, odměnou bude naše obnovení a oživení, které nám umožní uvést do rovnováhy mnoho rovin našeho života. Cílem je odpustit sám sobě a druhým a potom jít dál. Jít dál a otevřít se vyššímu Vědomí, aby mohlo vstoupit do posledních chybných vzorců a očistit je dokud se sklep minulosti a obloha budoucnosti nevyčistí a nevyjasní.

 

Archetyp Posledního soudu – 20 vnímám i jako potřebu každodenního probouzení se do Přítomnosti; potřebu najít odvahu vyzvednout poklad, který každý z nás má v sobě. Tato vibrace nás na kolektivní úrovni ovlivňuje již od roku 2000 a každý z nás se do Přítomnosti probouzí ve svém vlastním čase.

 

Pojďme dál, k archetypu Hvězdy -17. Hvězdy ztělesňují nekonečnost vesmíru. Od pradávna sloužily k orientaci v noci. A tuto službu poskytují i v přeneseném slova smyslu – představují pro nás naději, že v každé naší životní oblasti, v níž dosud panuje nevědomost, tj. noc, i my můžeme dosáhnout orientace, řádu a krásy.

 

Archetyp Hvězdy dává příslib, že každý pod vlivem této vibrace povstane povznesen na duchu po všech těžkostech předchozího úseku života, se schopností překonat dřívější překážky v osobních vztazích i v jiných oblastech života. Je nejšťastnější kartou Tarotu, má ochrannou moc.

 

Hvězda je světlo naděje na konci temného tunelu. Hurá! Myslím, že to je to, co mnoho z nás, pokořeno událostmi Věže a zbaveno další vrstvy své nezralosti a pýchy, potřebuje – naději a pocit, že jsme chráněni, že je vše v pořádku tak, jak to je.

 

Hvězda je přirozenou odezvou na pozdvižení způsobené Věží – je to klid po bouři, pročištěný a uvolněný pocit po katarzi. Prostě jsme obrátili nový list. Pád Věže v roce 2016 smetl a pročistil naše jednání, které popíralo naše Já, a tak nám nezbývá než přijmout fakt, že život, který není v souladu s Pravdou, způsobuje jen bolest. Je třeba si uvědomit, že buď se v nadcházejícím roce budeme přidržovat principů přírody a univerzálních zákonů, anebo se vrátíme ke starým vzorům, které následně povedou k další katarzi. Když se ale sladíme se svým Já, budeme zářit jako hvězdy, budeme plni života a energie.

 

Tak jako Věž znamená milost Boží (sestupující k nám skrze nějakou radikální lekci na fyzické, emocionální, mentální nebo duchovní úrovni), tak Hvězda jako nastupující archetyp roku 2017 představuje to, co s touto milostí uděláme.

 

Nechme roztát ztuhlé emoce. Pracujme na svých vizích a snech! Plodné sny nechť se v roce 2017 uskuteční a noční můry vyřídí. Pamatujme ale, že ani jednoho nelze dosáhnout ve snu, ale s bdělým vědomím, jež by mělo prostoupit celou naši bytost.

 

Jako lidé jsme obyvateli dvou světů. Jedna naše část náleží Zemi a podléhá zákonitostem pozemského života. Druhou částí je Duch: jemno hmotný, nesmrtelný a plný Světla. Dá se říci, že se v nás Nebe a Země potkávají a že jsme všichni jakýmsi „kanálem“ pro energie, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Můžeme na sebe pohlížet jako na duchovní bytosti, které používají své pozemské tělo jako nástroj, aby se mohli zažívat a vyjadřovat ve světě hmoty. Archetyp Hvězdy nás pro nadcházející rok vyzývá, abychom tuto přirozenou schopnost vědomě rozvíjeli a abychom svůj „přijímač“ co nejpřesněji naladili na frekvenci, která je pro naši životní situaci co nejpotřebnější. Tarotová Hvězda jako jeden ze symbolů roku 2017 nás má za úkol upamatovat na naše pravé Já a na hlavní aspekt našeho určení: My všichni se máme, jeden jako druhý, stát kanálem pro božskou sílu, aby se skrze nás mohla vědomým a jedinečným způsobem manifestovat. Našim nejdůležitějším úkolem v roce 2017 je tedy poznat sebe sama a také své určení. Tím, že si ujasníme, co chceme ze svého života udělat, získáme přístup k životním vizím, které jsou v nás uloženy. Jasné ideje mohou dát našemu životu v roce 2017 směr a potřebnou sílu. K tomu je ale potřeba oprostit se ode všech závislostí (každý nějaké máme) a odhalit svou prapůvodní skutečnost. Bůh (Vesmír) chce, abychom byli šťastní, abychom oslavovali život, abychom poznali svou nádheru.

 

Čím větší odvahu budeme mít přiznat a vyjádřit své nejhlubší pravdy, tím jasněji budeme zářit. Tím také splníme vnitřní povinnost, kterou každý člověk vůči sobě má, totiž být sám sebou na všech rovinách, bez zábran, kterými jsou očekávání druhých či naše vlastní soudy. V tomto spočívá naše skutečná práce. V té míře, v jaké budeme následovat své určení, se staneme zářivou hvězdou ve svém osobním životě, i pro svět. Zažijeme to jako vzrůstající pocit, že jsme stále více sami sebou.

 

Archetyp Hvězdy po nás všech vyžaduje nejen to, abychom byli Hvězdou, ale zejména abychom umožnili i druhým aby se stali Hvězdami. Abychom opravdu věřili ve svou vlastní Hvězdu. Abychom si dovolili „svítit“ bez srovnávání se s druhými. Abychom přestali lhát sami sobě a uvědomovali si svobodu vlastního ducha.

Hvězda může symbolizovat i Hvězdu betlémskou, která se objevila, aby zvěstovala narození Ježíše. Ježíš, jak všichni víme, přinesl naději tehdejšímu sužovanému světu. A tak pro nás může být rok 2017 rokem, kdy si uvědomíme, že my všichni jsme vyživováni jedinou Silou života, ze které vzešel nejen Ježíš, ale my všichni a že se tedy i my všichni můžeme stát tím, kdo druhým přináší světlo a naději.

 

Vibrace 17 spojuje a sjednocuje síly osobní (1) i božské (7) vůle. Když sečteme sedmnáct, dostaneme vibraci 8, která nás staví před nutnost sjednocení a vyvážení materiálního a duchovního světa.

Zkusme si položit v průběhu roku 2017 následující otázky:

„Jak zářím?“

„Jaké pravdy hledám?“

„Jak mohu být lepší hvězdou ve svém vlastním životě?“

Mohla by třeba meditace či modlitba být prostředkem, kterým bych dosáhl/a většího duševního a fyzického klidu a vyrovnanosti?

„Začal/a jsem sledovat svou vlastní hvězdu?“

Kde bych si přál/a být středem pozornosti a kde se naopak chci pozornosti vyhnout?

Nechejme k  sobě z hloubi vlastního nitra přijít odpověď a přijměme ji, ať je jakákoli. Náleží nám.

 

Rok 2017 nese vibraci 10/1. Zde máme co do činění s Tarotovým archetypem Kola osudu a Mága. Wow! Čím začít? Kolo osudu se točí a nic ho nemůže zastavit. Tak to je. Pojďme a zkusme se zamyslet: Existuje v našem životě něco, co se stále periodicky vrací? Pokud to tak ve svém životě chceme – obdivuhodné! Nechceme-li to ale ve svém životě mít, vyhledejme, co jsme včas nedokončili v uplynulém devítkovém roce, takže se to stále znovu prezentuje. A udělejme potřebné kroky ke změně. Ať se Kolo osudu otočí pro nás příznivým směrem.

 

Kolo osudu či štěstí coby skrytý archetyp roku 2017 předznamenává nečekané změny, které mohou být vnímány jako pozitivní či negativní, ale ať již se Kolo osudu bude otáčet nahoru či dolů, budou vždy změny, jež v našem životě navodí, znamenat počátek nějaké nové životní fáze a prohloubení našeho vnitřního růstu. Stále je třeba mít na paměti, že za tím vším stojím naše individuální duchovní Já. V tomto roce můžeme být nadále shazovány ze sedla své samolibosti a být tak nuceni sestupovat do hlubin svého nitra, abychom se proměněni navrátili ke svému pravému duchovnímu Zdroji a posíleni pokračovali ve své cestě. To, na co celý život nebo třeba i víc životů čekáme, může být nyní naše. Tenhle rok by se dal nazvat rokem obratu k lepšímu – záleží na každém z nás, jak otočíme Kolem osudu.

 

Rok 2017 se může stát jakýmsi iniciačním obdobím, ve kterém budeme postaveni do situace, kdy budeme nuceni udělat nějaké důležité rozhodnutí. Nejspíš budeme muset dokonce nějaký čas strávit opravdu jen sami se sebou. Události, které nás potkají, nám pomohou pochopit některé důležité okolnosti našeho života. Jestliže jsme byli v minulých letech přičinliví a šli jsme v souladu s lidskými i vesmírnými zákony, (a já věřím, že ano),můžeme čekat odměnu. Ta může přijít v jakékoliv  formě, a uvědomme si, prosím, že každá z těchto zkušeností je výsledkem našeho vlastního úsilí a myšlení! Na druhou stranu,  pokud nás bude potkávat tzv. smůla či ztráty, pak rozumějme tomu, že každá okolnost v našem životě je výsledkem předchozího nesprávného použití této energie. Proto se nyní  na prahu nového roku nanovo pojďme rozhodnout pro život v moudrosti, lásce a pokoře, aby se Kolo našeho života vždy točilo tím správným směrem…

 

Zároveň nikam nespěchejme – uvědomme si, že všechno chce svůj čas a je proto důležité udělat správnou věc v pravý okamžik. Nesnažme se udělat všechno najednou, nenechávejme ale také bez povšimnutí nic nevyřízeného. Pojďme každý sám za sebe svou cestou krůček po krůčku. Nechme se vést svým osudem. A především, vážení, svým srdcem!

 

Rok 2017 je rokem, kdy bychom se měli aktivně pokusit  něco se svým životem podniknout a kdy bychom se měli otevřít hojnosti na všech úrovních. Nastal čas vhodný na seberealizaci a sebevyjádření, při kterých každý z nás nejlépe uplatníme svůj talent a nadání. V tomto roce bychom neměli zanedbávat své schopnosti a možnosti, které se naskytnou, ale naopak je využít a ukázat, co se v nás skrývá. Přímý směr, jasný cíl a jeho dosažení, to jsou charakteristické rysy pro tento rok. Rok 2017 je rokem zvýšeného sebevědomí a osobní síly, využijme toho ve svůj prospěch! To, co by nás mohlo zastavit, je držet se starých zvyků a opakovat staré vzorce myšlení a chování, ale i naše určitá neústupnost a závislost na některých našich představách a zvycích. Ve všem do čeho se pustíme, by nám neměla chybět pevná vůle a odvaha – s cizí pomocí příliš nepočítejme, spoléhejme spíše na svoje vlastní myšlenky a síly. Jak asi  všichni víte, jednou jsme dole a jednou nahoře, ale věřte, že pokud budeme opravdu vědomě žít v souladu s Vesmírem, udrží si naše osobní Kolo osudu takový směr, který nám přinese přesně to, co chceme a potřebujeme.

 

A jdeme do finále – k výsledné vibraci roku 2017 a tou je 1 – tarotový archetyp Mág. Mágovým poselstvím pro nás všechny a pro rok 2017 je, že teprve usměrněním svého ega můžeme rozvinout svůj potenciál naplno. Někdy se mu říká Kouzelník nebo Přetvořitel, protože učí, jak využít své dary i nedostatky jako prostředníky ke své transformaci. V tomto smyslu může být Mágem každý z nás!
K archetypu Mága patří mantra: SO´HAM. JSEM TO, CO JSEM, kde „TO“ je energie, která oživuje celý život. Zkusme se tedy v průběhu tohoto roku několikrát denně soustředit na tarotovou kartu Mága a opakujme si při tom prastarou sanskrtskou mantru SO HAM a rozjímejme nad ní.  Mysleme na to, v čem my sami, každý sám za sebe, jsme Mágem…

 

Archetyp Mága předznamenává náhlý nárůst energie a zvýšené intuitivní vnímání nových, dosud nepoznaných příležitostí. Chopme se jich, přátelé!  Dřímají v nás schopnosti, které je třeba objevit a rozvinout.

 

Afirmace  pro tento rok: „Jsem, kdo jsem a je to tak dobré.“ a ještě jedna : „Zářím jako Hvězda.“

 

Náš život má v souladu s vesmírnými energiemi a cykly svou zákonitou cestu a povahu, a tak by pro vás třeba mohlo být užitečné ohlédnout se do minulosti na předchozí roky léta nesoucí energii – jedná se o roky 2008, 1999, 1990, 1981, 1972, 1963, 1954 … atd. Udělejte si čas a  v duchu se znovu vraťte do předchozích jedničkových roků – dařilo se vám v té době vnést do svého života novou energii a vášeň? Povedlo se vám upevnit důvěru v sebe sama a prosadit se? Přijali jsme naplno svou individualitu a dovolili své kreativitě vyjít na světlo? Nechte k sobě přijít uvědomění si toho, jaká konkrétně pro vás byla esence těchto roků – co vám dala, co vzala, jaká semena jste v roce 1 zasadili a zda vzešla a přinesla úrodu.

 

Nejdůležitější, co bychom měli vědět je, že rok 2017 je rokem začátků. Je vhodné v něm začít něco nového a v tom se snažit prosadit. Jde o rok velmi důležitý, neboť se jím začíná nový devítiletý cyklus. Další roky v podstatě budou jen vyprávět příběh, který v tomto roce začneme. Jinými slovy: Teď je ten správný čas k tomu, abychom vzali svůj život do vlastních rukou, protože v tomto roce zakládáme na osm let příštích! V roce jedničky nemáme přemýšlet o minulosti a vracet se k ní. Nebojme se uskutečňovat svoje nápady, neměly by však navazovat v ničem na minulé časové období, tedy na nic, co bylo. Jde o rok obrození a obnovy. Je dobré věnovat zvýšenou pozornost svojí osobě – ne sobecky, ale svému vnitřnímu světu. Zkusit si uvědomit si skutečný význam „BYTÍ“. Uvědomovat si své skutečné potřeby. Přijmout smysl a důležitost změn. Učit se chápat smysl, dopady a účinnost slov. Uvědomit si sílu a umění skutečné komunikace, které je  nám dáno. Je nutné zlikvidovat vše nepravdivé a falešné. Projevovat sílu svých schopností a vytáhnout je ještě více na světlo. Pokusit se oživit své nové a originální nápady. Dovolit si průlom a šťastnější nasměrování svého života. Nejpodstatnější a nejdůležitější je potlačit pocity strachu z neúspěchu, nesouhlasu, případně prohry. Důvěřovat si a být tvůrčí je nejsmysluplnější náplní této vibrace.

 

Astrologicky je vládcem roku 2017 Slunce, které je živým odrazem našeho pravého Já a z hlediska archetypálního významu ztělesňuje praobraz mocné síly vědomí, které svou pronikavostí rozptyluje temnotu. A tak budeme v nadcházejícím roce vedeni k tomu, abychom se naplno propojili se světlem v sobě a potom jej nechali skrze své srdce zářit ven. Je známo, že když má člověk otevřené srdce, vypadá to jako by zevnitř zářil, vyzařoval ven jako slunce. Energie roku 2017 nás podpoří v tom, abychom uviděli a probudili toto světlo v sobě a v druhých.

 

Pojďme ale zpět ke Hvězdě, ta je asi nejvýraznějším aspektem energie nadcházejícího roku. Hvězda je jakýmsi příslibem lepších dní pro nás všechny. V průběhu roku 2017 dostaneme příležitost spatřit nějakou pro nás podstatnou situaci v novém světle; nabýt pocit smyslu a směru. Někteří poprvé spatří své vnitřní světlo a objeví svou sílu. Ať již řešíme ve svém životě cokoliv, v tomto roce je třeba udělat něco, co nám poskytne naději.

 

Archetyp Hvězdy se symbolicky spojuje s Vodnářem, a tak se zde naskýtá také možnost komunikace s mimozemskými civilizacemi. Ale podle mě je nyní mnohem vítanější putovat spíš do svého nitra než ven a tak bych Vám sama za sebe raději doporučila nějakou formu meditace, skrze níž se dříve nebo později spojíte se svým Vyšším Já.

 

Zkuste si na prahu roku 2017 položit otázku: V co doufám? Co dělám pro sebe sama, abych obnovila svého ducha?

 

Po roce ovlivněném ničivými aspekty „Věže“, bychom se měli začít v roce 2017 cítit svobodní jako ptáci pod širým nebem a nejen to – měli bychom začít sahat po hvězdách!  Měli bychom se radovat z věcí, které v uplynulém devítkovém roce pominuly a těšit se na další cestu. Pod vedením archetypu Hvězdy bychom měli začít cítit čistou a nesobeckou lásku k sobě i k druhým, vydat se každý sám za sebe na cestu k mistrovství svého Já.

 

Už jsem se zmínila, že „Hvězda“ je v Tarotu zasvěcena znamení Vodnáře, které naznačuje otevřenost všemu novému. Klíčovým heslem pro Vodnáře je Hledání svatého Grálu. Je na každém z nás, abychom si uvědomili a přiznali, kde se konkrétně pro každého nás nachází onen Svatý grál, z kterého se z hloubi duše toužíme napít a co je to To, po čem tak prahneme.

 

Nadcházející rok nám nabídne příležitost onen pravý Svatý grál najít a je více než jisté, že většina z nás bude zcela proměněna po té, co se z  tohoto Kalichu života napije a bude zasažena jeho oslňujícím třpytem a nadpozemským světlem. Vězme, že Svatý grál je ono vnitřní Království, nebesa v nás, poklad skrytý v našem srdci. A tak vlastně v roce 2017 půjde o naše osobní hledání lásky a světla. Budeme se muset o něco hlouběji ponořit do svého nitra, ale zároveň se nebát obrátit svůj zrak vzhůru ke hvězdám a k našim průvodcům z duchovních světů  a třeba i mimozemských civilizací.

 

Je načase, abychom se stali Hvězdou – abychom se otevřeli pro nové energie, získali inspiraci a zároveň byli klidnější a soustředěnější na svoje Já; abychom v sobě měli více lásky a vášně pro život a zejména abychom znovu získali naději, pokud jsme uplynulém prožili bolest a zklamání.

 

Vyjděme do života a buďme Sluncem či Hvězdami, ale především buďme sami sebou.

 

Vivat rok 2017!

 

Sofie

 

Pro www.novoucestou.cz napsala Zdeňka Sofie Mimrová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.