Plejádské léčení

Sdělení Plejádských vyslanců Světla

Hovoří RA

mluvčí Plejádských archandělských kmenů Světla, členů Plejádských vyslanců Světla,
kteří jsou strážci tohoto slunečního okruhu
a členy Galaktické federace Světla
z Velkého centrálního slunce

 

Poznámka zpracovatele: následující sdělení a popis objasnění toho, co se odehrává v našem slunečním systému a v celé naší Galaxii je vybrán z knihy: „PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE“, kde se dozvíte mnohem více, určitě doporučuji si knihu přečíst, dle vaší intuice. Má poznámka slouží k tomu, že jsou zde uváděné časové harmonogramy, které byly tehdy kontaktérkou přijaté, byl to jakýsi plán jak transformace a nanebevzetí lidí a jejich duší může probíhat. Důležité pro čtenáře je vědět, že vše je v pohybu a na poslední chvíli může dojít jak k posunu datumům a termínům, tak ke změně varianty celého průběhu. Vše to takto řídí vyšší inteligence celého vesmíru a také záleží na samotných lidech tady na Zemi, co si volí každý den. Náslědující informace vám pomůže porozumět danému obrazu, co se nyní odehrává v celé Galaxii. 
Přijala Amorah Quan Yin:

 

Jsem nesmírně vděčná za možnost představit Plejádské vyslance Světla jako léčitele a duchovní vůdce pro jedince i celou planetu. Účelem této části knihy je naučit vás invokovat Plejádské vyslance Světla, aby na vás osobně prováděli energetickou terapii. Spolu s Kristem a dalšími Nanebevzatými mistry, průvodci a anděly mohou urychlit vaši evoluci a duchovní uzdravení velmi specifickými způsoby, o nichž bude řeč v celé této pracovní části knihy. Široké odborné plejádské znalosti vás mohou připravit na kompletní osvícení a tělesné nanebevzetí.

 

 

Kdo jsou Plejádští vyslanci Světla?

Kdykoli dospějeme na konec nějakého velkého evolučního cyklu, zpravidla každých 5 200 nebo 26 000 let, dají o sobě vědět Plejádští vyslanci Světla. Představují kolektiv bytostí s rozličnými odpovědnostmi a rolemi, mezi něž patří úloha strážců Země a této sluneční soustavy. Jako strážcové nás přicházejí probudit, abychom si uvědomili, kde se v naší evoluci nacházíme a co je zapotřebí pro další kroky. Jejich informace se týkají nejen naší planety jako celku, ale i jedinců, kteří jsou s Plejáďany v osobním spojení, jako třeba já.

 

Zdá se, že kdykoli jsou mé potřeby opravdové, pokaždé se objeví mí plejádští přátelé. Ať se mé potřeby týkají osobního léčení a očisty, informací nebo někdy i prostého ujištění – či snad probuzení více vzpomínek na můj účel a službu tady na Zemi – Plejáďané mi vždycky vhodnými a smysluplnými způsoby pomáhají. Mezi Plejádskými vyslanci Světla jsou různé druhy bytostí s různými funkcemi, které už za tu dobu vyhověly široké škále potřeb. Ne všichni Plejáďané jsou však členy této skupiny.

 

Ra, bytost, která ke mně vždycky promlouvá a sděluje mi pokyny a filosofické myšlenky, pochází z Plejádských archandělských kmenů Světla. Tito archandělé slouží jako strážci Země a naší sluneční soustavy. Existují čtyři Archandělské kmeny, charakteristické barvami, které vyzařují: zlatožlutou, šarlatově rudou, blankytně modrou a jemně smaragrově zelenou.

Každá barva zahrnuje mnoho bytostí a všechny bytosti téže barvy sdílejí jedno jméno.

 

Všichni členové zlatožlutého Plejádského archandělského kmene se jmenují Ra a jsou strážci božské moudrosti, která je výsledkem veškerých zkušeností. Modré bytosti nesou jméno Ptah a jsou to ochránci a zachovatelé věčné podstaty přírody. Maat je titul vztahující se na rudé bytosti, které jsou duchovními válečníky. Střeží energii božské odvahy, která přesahuje strach. Ze čtveřice archandělských skupin je v této době na Zemi vtělených nejvíce bytostí Maat. Zeleným bytostem se říká An-Ra a chrání energii božského soucitu a pochopení.

Někteří z Plejádských archandělů navazují vědomé vazby s lidskými bytostmi, tak jako Ra se mnou. Jiní se specializují na mezihvězdnou a planetární komunikaci, jejímž centrem je Alkyon, centrální slunce Plejád. A další Plejádští archandělé pracují s lidmi během jejich snění a ukazují jim možnosti přesahující naše domnělá fyzická omezení. Občas připravují zvláštní léčebné sny, aby nám pomohli pustit se minulosti a pokračovat v růstu nebo najít nové způsoby sebevyjádření, které jsou více v souladu s tím, čím se stáváme. Nyní začínají urychlovat rozpomínání a výuku starodávných léčebných metod, jako je Plejádská světelná terapie obsažená v kapitolách 5 až 14.

 

K dalšímu druhu komunikace s lidmi a Zemí došlo v zimě 1992. Plejádským vyslancům světla se podařilo zorganizovat mimotělesné, téměř okamžité cesty vesmírem mezi Zemí a shlukem Plejád pro ty z nás, kdo procházíme lidskými vtěleními. Tehdy se konala velká oslava na shromáždění lidských světelných pracovníků a členů Galaktické federace, včetně Plejádských vyslanců Světla, které jsem měla tu čest se účastnit. Dostalo se mi též požehnání zažít to „bezčasové a bezprostorové“ cestování, když mě vzali na jistou planetu v jedné slunečním soustavě Plejád a zase zpátky. Cesta tam i cesta zpět trvala jen pár vteřin.

 

Planeta, na kterou mě vzali, byla neuvěřitelná. Plejáďané, kteří ji obývají, vytvořili obdobu celoplanetárního muzea, kde stále žijí všechny druhy, které kdy obývaly tuto galaxii, včetně těch vyhynulých na Zemi. Péče o toto muzeum je jednou z nejmilejších povinností obyvatel planety.

 

O specializacích Plejádských archandělských kmenů a Plejádských vyslanců Světla už jsem se zmínila, ale poskytla jsem vám jen obecný rámec širokého spektra jejich odborností a zaměření. Psychičtí chirurgové a léčitelé jsou dalšími členy Plejádských vyslanců Světla, se kterými mám tu čest pracovat. Nejsou to Plejádští archandělé [moje zkratka pro Plejádské archandělské kmeny Světla], ale úzce s nimi spolupracují. Volně řečeno, Plejádští archandělé jsou jejich instruktoři, kteří je pověřují úkoly. Stejně jako my na Zemi máme Vyšší radu dvanácti, která dozírá na vše v naší sluneční soustavě, na Plejádách tuto funkci plní Plejádské archandělské kmeny Světla. A jako my máme anděly, průvodce, Nanebevzaté mistry a učitele pracující pod Vyšší radou dvanácti, tak mají Plejáďané četné skupiny sloužící Plejádským archandělům. Tito archandělé zase mají šířeji pojatou Nejvyšší bytost, které slouží podobně jako Vyšší rada dvanácti.

 

Tyto hierarchie nejsou posloupnosti pánů a sluhů v tom smyslu, že by někdo byl „méně“ a jiný „více“. Struktura je jednoduše založená na konkrétní základní podstatě všech bytostí, které po dosažení určitého stupně vývoje prostě touží dávat a sloužit ostatním. Z toho, co jsem měla možnost pochopit, je to touha založená na Božské lásce, která se vymyká lidskému chápání. Je rovněž motivována tou samou věcí, která přispívá i k našemu růstu: touhou ukončit separaci a být zajedno s Bohem/Bohyní/Vším Co Jest. Tyto vyšší bytosti touží být zase zajedno spolu s námi.

 

Názvy Archandělských kmenů – Ra, An-Ra, Maat a Ptah – vám možná zní povědomě, protože se často používaly ve starém Egyptě, zvláště u příslušníků královských rodin. Egypťané byli v dávných dobách duchovně vyspělejší, než jsou dnes. Plejáďané včetně Archandělských kmenů běžně udržovali kontakty se starými Egypťany, kteří jim dokázali na vrcholu svého duchovního vzepětí odpovídat. Plejáďané jim předali hodně ze svého duchovního vědění, učili je léčebným technikám, rozvoji úplného smyslového vnímání a chápání účelu Země ve sluneční soustavě, galaxii a mnohem dále.

 

Mnozí Plejáďané na sebe v Egyptě vzali lidská těla, zatímco další pracovali ve vyšších dimenzích s vizionáři, věštci, léčiteli, kněžími a kněžkami a dokonce členy královských rodin. Jejich společné cíle byly tyto: celkováevoluce planety a lidské rasy; uložení dostatečného objemu vyššího vědění tady na Zemi, aby bylo k dispozici, až přijde čas Velkého probuzení. Samozřejmě že Egypt nebyl jedinou civilizací, které se dostalo takových darů.

 

 

Sdělení od RA

 

Poněvadž tuto kapitolu, stejně jako většinu postupů v pracovní části knihy, jsem napsala s využitím channelingu, chci objasnit, co přesně myslím svým tvrzením, že jsem informace nebo sdělení Světelných bytostí získala cestou channelingu. Nikdy nepouštím jiné entity do svého těla a ani to nemám v úmyslu. S výjimkou vzácných případů je taková věc pro tělo velmi zatěžující, občas i nebezpečná. Většina entit nebo nevtělených bytostí, které vstupují do lidského těla, neví, jak dbát opatrnosti, aby zůstalo tímto zážitkem nepoznamenané. A navíc pouštět nějakou entitu do těla je zkrátka a dobře zbytečné.

 

Jsem vybavená mimořádným jasnosluchem, jasnovidností, jasnocitem a intuicí. (Neboli mám úplné smyslové slyšení, vidění, cítění a vědění.) Channeling provádím tak, že nejprve přejdu do plného multidimenzionálního spojení s Vyšším Já, podobně jako to popisuji ve 13. kapitole. Pak se stane jedna ze dvou věcí. Přede mnou nebo nade mnou může vyvstat éterická bytost, která se představí mému jasnovidnému zření a hovoří se mnou. Pokud vedu kurz nebo dávám soukromé sezení, pak slovo od slova opakuji její poselství. Jestliže jsem sama, pouze poslouchám a poselství vstřebávám nebo zapisuji.

 

Nebo můžu, častěji v případě Plejáďanů než Nanebevzatých mistrů, přijímat informace skrze kanál svého Vyššího Já a spontánně je říkám nebo píši na počítači. Když se to děje, těsně před mluvením nebo zapisováním vzkazu stále nevím, co zazní. Slyším však předávaná slova v hlavě, neboť pořád zůstávám ve svém těle. Pak si obvykle pamatuji podstatu sdělení, ne ovšem detaily. Je to proto, že se během takového přenosu nacházím v transuči změněném stavu vědomí. Přestože jsem v těle, mé vědomí operuje z hlubšího stavu. Je to stav o vyšší frekvenci, než mívám při normální konverzaci s otevřenýma očima. Následující materiál mi byl sdělen tímto způsobem.

 

Ra je mluvčím kolektivu Plejádských vyslanců Světla a Plejádských archandělů, kteří mi byli přiděleni za účelem komunikace a výuky. Následuje poselství od Raa:

 

Vy i vaše planeta v současnosti proděláváte jedinečný a úžasný přechod ve vaší duchovní evoluci. Připravujete se na kvantový skok, k jakému ještě nikdy předtím nedošlo. Abych vám to pomohl lépe pochopit, musím vám napřed povědět o oběžné dráze celé galaxie kolem Velkého centrálního slunce Všeho Co Jest. Stejně jako váš „sluneční okruh“ – což je náš pojem pro „sluneční soustavu“ – obíhá kolem Galaktického centra, pohybuje se i galaxie jako celek prostorem ve formě spojitých, na sebe navazujících kruhů, které vypadají jako velká kosmická spirála. V bodě dokončení miliardy let trvajícího jednoduchého kruhového oběhu kolem Velkého centrálního slunce se naše galaxie šikmo napojí na další kruh v této velké kosmické spirále. Když tento šikmý posun z jednoho kruhu velké kosmické spirály do dalšího probíhá, všechny planety, sluneční soustavy a jejich obyvatelé současně učiní iniciační krok do nového evolučního cyklu. To se děje právě teď. Nacházíte se nejen na konci 26 000 let trvajícího cyklu Země/Slunce/ Plejád; celá plejádská soustava, která zahrnuje i tento sluneční okruh, je na konci 230 000 000 let trvajícího oběhu kolem Galaktického centra a celá galaxie zároveň dokončuje mnohonásobně delší oběh kolem Velkého centrálního slunce. Všechny tři cykly synchronicky završují poslední krok spirálového tance-uvnitř-tance-uvnitř-tance, takže se jedná o nesmírně důležité přechodové období. Cílem je dokončit tanec a začít nový, aniž by se někomu pošlapaly nohy. V pravý čas započne další, mnohem sofistikovanější a ladnější tanec.

 

V pojmech pozemské planetární evoluce se to jeví následovně: když téměř před 150 000 lety skončila stotisíciletá doba ledová, galaxie se právěnacházela v polovině svého šikmého posunu do dalšího kruhu velké kosmické spirály – starý tanec skončil a probíhaly přípravy na nový. Aby se mohla přichystat na další evoluční spirálu, vstoupila celá galaxie do období očisty od minulých karmických vzorů, které se završí na sklonku roku 2012.

 

Karmická očista probíhá na konci každého velkého cyklu. Nevyřešené záležitosti z předchozí evoluční spirály jsou vyneseny na povrch a ještě naposled zinscenovány za účelem transmutace a transcendence. Jakmile tento úklid v domě skončí, začíná odlišný evoluční cyklus ve vztahu k Bohu/Bohyni/Všemu Co Jest. A takový úklid domu končí právě teď.

 

Během takového přechodového období dochází k ohrožujícím a iniciačním duchovním skokům. Zrozená vědomí jsou produkty nových paradigmatu a nových potenciálů a těží ze všeho, co se naučila v předchozí spirále, třebaže tak činí nevědomě. Obrazně řečeno je to podobné, jako kdybyste vzali všechny taneční kroky, které jste se naučili v předchozích lekcích, vybrousili a zvládli všechny nedokonalosti a pak začali přidávat nové taneční kroky, které jsou mnohem více vzrušující a taky náročnější. Dokonce i rytmus hudby se zrychlí a umocní inspiraci.

 

Když v roce 2013 započne další kruh na velké kosmické spirále galaxie a spolu s ním šestadvacetitisíciletý cyklus Země, budou už uskutečněny následující věci:

(1) Přesuny pólů změní pozici Země ve vztahu k Slunci.

(2) Zároveň se při podobném posunu pólů změní pozice Slunce ve vztahu k Plejádám.

(3) Plejády budou mít za sebou dokončení spirály, čímž se změní pozice této soustavy ve vztahu k Orionu.

(4) Orion prodělá totální pozdvižení a duchovní očistu. Celé souhvězdí Orionu potemní na dobu, jež na Zemi potrvá dvacet čtyři hodin a během níž dojde k posunům pólů u každé hvězdy a planety v této soustavě. Bude dokončen proces vypařování mnoha planet v této soustavě a znovuotevření a znovuzasvěcení Orionu jako galaktické brány ke Galaktickému centru této galaxie a dále. Tuto funkci plní posledních zhruba 300 000 let Sirius, neboť do Orionu vtrhli Lyřané a bránili v přístupu k tamní galaktické bráně.

(5) Sirius bude povýšen do postavení galaktické duchovní mysterijní školy, takže už nebude spravovat pouze tento sluneční okruh a regionální rameno galaxie.

(6) Místo stávajícího orbitálního vzoru vašeho slunečního okruhu, který má střed v Alkyonu, centrálním slunci Plejád, začne celá plejádská soustava obíhat kolem Siria. Sirius se stane novým centrálním sluncem pro toto rameno galaxie a Plejády se stanou součástí hvězdné soustavy Siria.

 

Na počátku roku 2013, kdy budou všechny tyto přípravy dokončeny, se celá plejádská soustava, jež zahrnuje i vaše Slunce jakožto osmou hvězdu, stane soustavou vyššího učení a domovem Světelných měst. Světelná města jsou místa, kde jsou si celé populace duchovně vědomy evoluce a posvátnosti všech věcí. Všichni obyvatelé Světelných měst uznávají a žijí pro evoluci a růst sebe samých jako jedinců, zbytku skupiny i celé existence. Jinými slovy, jejich životy jsou zasvěceny službě Božskému plánu a nacházejí se přinejmenším na stupni kristovského vědomí. Země a váš sluneční okruh mají uskutečnit tento posun jako poslední celek v plejádské soustavě. Všech ostatních sedm plejádských slunečních okruhů, neboli Sedm sester, se v této době stává mysterijními školami a domovy Světelných měst. Každý z těchto sedmi slunečních okruhů se přirozeně povznese do své další, evolučně vyšší funkce, jakmile v roce 2013 započne nový tanec řečený věk Světla.

 

Před posunem na konci roku 2012 a počátku roku 2013 prodělá Země duchovní a fyzickou očistu korespondující s tím, co se obecně nazývá „planetární změny“. Tyto změny, které již započaly, zevně i vnitřně ještě zesílí, až se váš sluneční okruh bude nořit hlouběji do fotonového pásu, vysokofrekvenčního záření z Galaktického centra. Teď už se několik let [míněn rok 1996] pohybujete na okrajích řečeného fotonového pásu a v roce 2000 se do něj zcela ponoříte na dalších dva tisíce let. Posvátné kódy, nezbytné pro duchovní probuzení a evoluční skok vašeho slunečního okruhu, budou přes Galaktické centrum, Sirius, Alkyon a Mayu, což je rovněž jedna z plejádských hvězd, přenášeny k Slunci, Zemi a všem ve vaší sluneční soustavě. Tato fotonická záření a kódy budou vibračními přenosy o tak extrémně vysokých frekvencích, že budou vyžadovat, aby váš centrální nervový systém, emocionální těla a elektrická těla byly jemně vyladěné a dokázaly je snášet.

 

[Poznámka autorky: Barbara Hand Clowová podává detailnější popis fotonového pásu a líčení kosmologických proměn v dimenzionálníchvztazích, které proděláváme, ve své knize The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light.]

 

Mnozí z vás již zažíváte zintenzivnění vašeho vlastního růstu a očistných procesů, které je způsobeno fluktuací planety na okraji fotonového pásu. Nárůst frekvencí bude dalších sedmnáct let bez ustání pokračovat a nabírat stále větší spád, až se galaxie jako celek plně ukotví v tomto novém orbitálním vzoru a Země bude zasvěcena jako mysterijní škola a domov Světelných měst.

 

Ve zbývajících letech před rokem 2013 budou probíhat záplavy, zemětřesení, posuny pevninských mas, sopečné erupce a nakonec úplné přetočení pólů. Vy, kdo dnes žijete na Zemi, se musíte rozhodnout, zda jste nebo nejste připraveni stát se duchovně odpovědnými lidskými bytostmi, abyste mohli na Zemi po této době zůstat. Ti, kdo zůstat nechtějí, budou přemístěni na jinou planetu v jiné části galaxie, kde budou pokračovat karmické lekce a trojrozměrná evoluce. Ti, kdo opravdu chtějí zůstat, se musí naučit nový tanec věku Světla, který vyžaduje otevření a aktivaci božského Ka. Nebude-li Ka plně funkční, vaše těla jednoduše nebudou s to snést nárůsty frekvencí, až neustále zesilující fotonické světlo zaplní atmosféru planety a těla všech, kdo zůstanou. A tak vhodným a vpravdě jediným přijatelným oděvem pro tento nový tanec bude váš Ka-stým.

 

Harmonická konvergence v roce 1987 znamenala planetární budíček upozorňující všechny obyvatele Země, aby se naučili nový tanec a ztotožnili se s filosofií „win-win“, chtějí-li se dožít změny v planetární orientaci v roce 2013. Byla to opravdu pobídka, že se máte poučit o společném tvoření za účelem vzájemného prospěchu všech zúčastněných a pochopit mentální napojení na vyšší kolektivní vědomí. Tato událost se ve skutečnosti neomezovala na dvoudenní zážitek, který v té době nastal. Je to stále trvající pětadvacetiletá Harmonická konvergence, s mnoha aktivačními dny, jež mají průběžně obnovovat vaše odhodlání přispět k produchovnění Země a jejího lidu.

 

[Poznámka autorky:

Jednou při hypnotickém sezení jsem byla vzata na místo mimo zemskou atmosféru, kde existuje vyšší vědomí všech lidí Země. Na tomto místě jsem viděla miliony usmívajících se, láskyplných tváříbez těl, obklopujících planetu kousek zpoza čiré bubliny po obvodu Země. Toto vyšší kolektivní vědomí bylo tvořeno výlučně milujícími, příjemnými, inteligentními, nevinnými Světelnými bytostmi: námi všemi, kdo žijeme na Zemi. Krásné bytosti přihlížely a skrze bublinu vysílaly lásku a povzbuzení svým protějškům na povrchu planety. Zároveň se dívaly z perspektivy urychlení nejvyššího dobra pro všechny. V té době jsem se směla jen dívat. Bytosti jako celek plánovaly velké zemětřesení; později jsem si uvědomila, že to bylo zemětřesení, k němuž došlo v Japonsku počátkem roku 1995. Bylo pozorováno robotické chování lidí, jejich zaujetí materialismem a nedostatek lásky ve vztazích. Jednotné rozhodnutí požádat o zemětřesení v Japonsku, učiněné v rámci vyššího kolektivního vědomí, nešlo ani při trošce fantazie pokládat za trest. Tyto bytosti vyzařovaly soustředěně lásku a dobrou vůli do této části planety, v naději, že zemětřesení probudí lidi z jejich duchovního spánku, pomůže jim přeuspořádat životní priority a stát se více milujícími a spolupracujícími bytostmi. Ve skutečnosti mezi těmito bytostmi z vyššího kolektivního vědomí panoval pocit štěstí a radosti, poněvadž nalezly způsob, jak pomoci svým lidským protějškům ve vývoji. V reakci na jejich rozhodnutí byla vyslána zpráva sirianským lodím na okraji zemské atmosféry, aby spustily proces vytvoření zemětřesení. Později mi bylo ukázáno, jakým způsobem byl řečený úkol uskutečněn. Ve vrstvách, kterým říkáme zemská atmosféra, je mnoho plochých kruhových prstenců, které korespondují s tektonickými deskami na povrchu Země. Tyto četné vrstvy desek jsou svou povahou geometrické a pokračují pod zemský povrch zhruba až k vnitřnímu jádru planety, které má v průměru asi kilometr. Když má dojít ke změně na tváři Země, Siriané nejprve posunou atmosférické desky v nejzazší vnější vrstvě od Země. Všechny atmosférické desky se potom vrstva za vrstvou přeskupí, aby přesně odpovídaly navrhované poloze tektonických desek a mohla proběhnout požadovaná změna. Když jsou vnější vrstvy hotové, i vnitřní podzemní desky se posunou tak, aby odpovídaly vnějším. Nakonec dojde k zemětřesení, jež přeuspořádá tektonické desky podle nových poloh atmosférických a podzemních desek. Sopečné erupce, záplavy a další planetární změny se navozují hodně podobným způsobem.

 

Existují i planetární změny, k nimž dochází přirozeně. To když se vnitřní a vnější desky posunou samy v reakci na nakupené tlaky, kontaminaci znečištěním a psychickou energií, díry v ozónové vrstvě, mýcení deštných lesů (které mění atmosférickou rovnováhu), nadměrnou důlní těžbu, odčerpávání geotermálních vod a vládami řízené podzemní výbuchy a experimenty. Občas jsou přirozené „pohromy" zmírněny Siriany v reakci na žádosti vyššího kolektivního vědomí. Lidé na Zemi mohou tomuto procesu napomoci napojením na vyšší vědomí meditací a správným způsobem života. Vím o několika zemětřeseních a sopečných erupcích, které byly od 90. let tímto způsobem zmírněny nebo zažehnány, hlavně díky spojení lidského vědomí s vyšším kolektivním vědomím.

 

Jedné sopečné erupci se například zabránilo v roce 1991 v Mt. Shastě. Počátkem toho roku jsem obdržela jasnou vizi a sdělení, že Mt. Shasta v listopadu exploduje. Do týdne po tomto prorockém zážitku jsem potkala místního astrologa, který mi řekl, že i on předpovídá na listopad sopečnou erupci. Pověděl mi o své předpovědi, aniž věděl o mé. Tentýž týden se ke mně donesla zpráva, že místní domorodá medicinmanka obdržela identickou informaci o předpovězené události a jejím načasování. Koncem srpna toho roku jsem stála venku v dešti a sledovala tu nejúžasnější elektrickou bouři, jakou jsem kdy viděla. Nezvykle široké blesky krajně ostrého a zářivého světla se řinuly z hory a ztrácely se vysoko v atmosféře. V rozmezí tří dnů proběhlo několik takových bouří, po nichž citliví lidé vnímali, jak ze Země a zejména z Mt. Shasty vychází hluboký klid. Bylo mi řečeno, že lidé v dostatečném množství vyčistili a přeměnili nakupení emocionální a nižší astrální negativity, a tak hierarchie zasáhly a pomohly rozptýlit nahromaděný náboj v hoře, který by se jinak uvolnil jako sopečná erupce.]

 

Pokračuje Ra:

Když osoba dosáhne jistého bodu v evoluci vědomí, může žít v oblasti, kde rozsáhlé zemětřesení nebo záplava všechny usmrtí, zatímco on nebo ona prostě vibračně vystoupí na další dimenzionální úroveň a místo smrti zažije duchovní pozvednutí. Tato osoba může dokonce pomáhat ostatním, kteří jsou připraveni přijmout Světlo uskutečněním vibračního posunu.

 

V oblastech velkých zemětřesení, záplav, požárů a dalších zemských změn, kde strach, popření, nenávist, hrabivost a hněv vytvořily husté, nízké astrální, amorfní energetické pláně, mohou duše po smrti v těchto iluzorních realitách uvíznout. Avšak Světelné bytosti jsou vždy nablízku, aby pomohly těm, kdo se chtějí osvobodit. Bytosti, které v těch časech místo fyzické smrti prodělají nanebevzetí, mohou povznést celou oblast kolem na světelné pole, kde mohou nalézt útočiště a uskutečnit hladký přechod ti, kdo se chtějí vyvíjet a vejít do světla. Bytosti konající tuto službu se pro ni rozhodly už před vstupem do tohoto života a většinou mají z minulých životů zkušenosti ohledně práce s dušemi, které procházejí zážitkem smrti.

 

Není čeho se bát. Ti, kdo jsou vskutku oddaní Světlu a žijí v něm, se prostě přesunou k další vyšší alternativě. Jiní budou na každém kroku cesty dostávat na výběr; mohou se rozhodnout, že své zkušenosti využijí k duchovnímu vývoji, nebo že zůstanou ve strachu a iluzi. Je důležité upustit od veškerého posuzování stran těch, jejichž těla budou při těchto planetárních změnách usmrcena. Někteří lidé si zvolí přírodní „pohromy“ jako způsob odchodu, neboť jejich vyšší vědomí konstatují, že jejich lidská já zabředla příliš hluboko do iluze na to, aby se v tomto životě mohla změnit. Jiní odejdou ze Země tímto způsobem proto, aby pomohli bytostem procházejícím smrtí přejít do Světla a aby ustavili vzor nanebevzetí, jak bylo řečeno výše. Další si zvolí tento způsob smrti, protože jsou připraveni opustit Zemi a přejít na další planetu, kde se rozhodli vyvíjet. A ještě další zemřou fyzicky proto, že jejich tělesná genetika a buněčné mutace jsou příliš extrémní na to, aby mohly být ve zbylém čase, vyhrazeném k transmutaci na této planetě, proměněny. Bez ohledu na to, proč něčí tělo zemře nebo, v případě nanebevzetí, zdánlivě zemře, má vyšší kolektivní vědomí sdostatek významný vliv, aby zajistilo, že nedojde k žádným nehodám. Ti, kdo opustí fyzický svět, ho mají opustit. Ti, kdo zůstanou na Zemi, budou mít za úkol si navzájem pomáhat jak při fyzickém přežití, tak v duchovní evoluci.

 

 

V roce 2013 musí všichni, kdo na Zemi zůstanou, chápat následující čtyři evoluční zásady:

 

(1) Úkolem člověka na Zemi je vyvíjet se fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně.

 

(2) Každá lidská bytost má Božskoupodstatu tvořenou světlem a láskou, podstatu, jejíž základní vlastností je dobrotivost.

 

(3) Svobodná vůle je absolutní univerzální právo. Dokonalost vyzývá já, aby se s důvěrou a vírou vzdalo své svobodné vůle ve prospěch vůle božské.

 

(4) Veškerá přirozená existence je posvátná bez ohledu na to, jak slouží nebo vyhovuje potřebám individuálního já.

 

V současnosti jsou tyto čtyři duchovní zásady jemně nebo přímo předkládány každému živému člověku. Neboť planetární zákon praví, že před koncem velkého časového cyklu, jaký nastává teď, musí být jednomu každému živému člověku připomenuty čtyři evoluční zásady, se kterými se má ztotožnit. Někteří lidé tato poselství získají z knih, jako je Return of the Bird Tribes, Celestýnské proroctví, The Fifth Sacred Thing, Poselství od protinožců The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light. Jiní tato poselství obdrží z filmů, jako je Tanec s Vlky, Malý Buddha, Star Trek IV: Návrat domů Smaragdový les. [Tituly uvádí autorka, nikoli Ra. V češtině vyšly knihy s plejádským poselstvím od Barbary Marciniakové: Poslové úsvitu: Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům země, Země: Klíče k živé knihovně, Světelná rodina: Vývoj země očima Plejáďanů Cesta posílení: Plejádská moudrost pro svět v chaosu před rokem 2012.] Jiní budou mít zážitky blízkosti smrti a vrátí se do fyzických těl změnění a schopní přispět k proměně svých blízkých. Mnoho lidí bude navštíveno anděly, Nanebevzatými mistry nebo Marií Matkou; ostatně takové návštěvy byly v tomto století [míněno dvacáté] hlášeny poměrně často. Poselství o evolučním vědomí a posvátnosti bude také předáváno podvědomě všem těm, kdo vidí, nosí nebo vlastní určité předměty, jako jsou krystaly a šperky z drahých kamenů. Tohle jsou jen některé příklady způsobů, jimiž se uskutečňuje planetární záměr vštípit lidem tyto čtyři duchovní pravdy.

 

Vaše účast v tom všem obnáší žít správně, učit se a praktikovat dokonalost, modlit se, abyste poznali Božský plán a vaši účast v něm, a co nejvíce se na všech úrovních léčit a čistit. Na kolektivní úrovni existuje sedm primárních karmických vzorů, které musí být v této době odstraněny a transcendovány. Tyto vzory jsou v současné době zveličovány, aby se dostaly do vašeho vědomí a vy jste je mohli transformovat. Jsou to: arogance, závislost, předsudek, nenávist, násilí, obětování a zahanbení. Těchto sedm zdrojůbolesti, iluze a separace je uvedeno v pořadí, v jakém se vyvinuly v tomto slunečním okruhu – nejprve na Venuši, odkud se rozšířily na Mars, Maldek a nakonec na Zemi. Způsob, jímž teď kulminují na Zemi, je tak zřejmý, že by bylo zbytečné o nich podrobněji pojednávat.

 

Ať už Spojené státy prosazují svou nadvládu ve světě nebo se stoupenec hnutí New Age staví nadřazeně k méně vědomým, neduchovním lidem, tomuto postoji se pořád říká arogance. Ať už se alkoholik válí ve škarpě v Los Angeles nebo je někdo posedlý svým fyzickým vzhledem či tělem svého partnera/partnerky, tomuto vzoru se pořád říká závislost. Ať už KuKlux-Klan pálí kříže na dvorcích černochů nebo duchovní osoba pohlíží spatra na nádeníky, pořád se tomu říká předsudek. Ať už kapitalisté nenávidí komunisty nebo „politicky korektní“ osoba nesnáší dřevorubce a zedníky, tento postoj se pořád nazývá nenávist. Ať už Spojené státy vyvolají válku ve Vietnamu či Střední Americe nebo rodič bije a ponižuje svoje dítě, této činnosti se pořád říká násilí. Ať už jsou bělochy zabíjeni a okrádáni o svou zem domorodí Američané, Aboriginci nebo jiné domorodé národy nebo nevědomí lidé usmrcují rychlou jízdou veverky a vysokou zvěř, problémem je pořád obětování. Ať už Německo nese jizvy po Hitlerovi nebo se chudí lidé cítí nehodní kvůli své chudobě, tento pocit se stále nazývá zahanbení. Od těch nejzjevnějších po ty nejskrytější vzory, jeden každý člověk musí sehrát svoji roli v jejich rozpoznání a vyléčení. Variací individuálního vyjádření těchto sedmi hlavních karmických vzorů existuje spousta. Ale když se budete dívat dostatečně zblízka, uvidíte, že příčinou každého problému na dnešní Zemi je jeden nebo více z těchto sedmi karmických vzorů slunečního okruhu. K těmto vzorům se pojí absence znalosti čtyř evolučních zásad, které se teď musíte naučit.

 

[Poznámka autorky: Sedm výše uvedených karmických vzorů se obecně vyskytuje v celém slunečním okruhu, ačkoli na jejich rozpuštění se pracuje na Zemi. Existuje i sedm hlavních hříchů, nebo nástrah ega, které jsou specifické pro učení incké mysterijní školy a planetu Zemi. Jsou to: chtíč, lenost, obžerství, pýcha, hněv, závist a lakomství. Podle inckého učení musí lidé tyto nástrahy ega překonat dříve, než získají duchovní sílu.]

 

Pro ty z vás, kdo zvládli behaviorální a subjektivní úrovně těchto vzorůnebo na nich upřímně pracují, bude dalším krokem vědomé spojení s vaším Vyšším Já, vyšším kolektivním vědomím a Božskou jednotou. To jetaké cílem této knihy. Plejádští vyslanci Světla si přejí pomáhat těm z vás, kdo se chtějí připravit na planetární změny, vyvíjet se a za tím účelem uskutečnit nanebevzetí. My [Plejáďané] jsme se v časech evolučních cyklických změn vždy vědomě dávali k dispozici bytostem z tohoto slunečního okruhu a tato doba není žádnou výjimkou. Měli byste vědět, že když jsme na počátku tohoto století, sto let před koncem stávajícího 26 000-letého cyklu, začali komunikovat s jedinci a skupinami na Zemi, tito lidé požádali o možnost probudit se vlastním přičiněním dříve, než dojde k rozsáhlejší přímé komunikaci ze strany hierarchií: jmenovitě Plejáďanů, Světelných bytostí ze Siria, Andromedských vyslanců Světla, Nejvyšší Bytosti, Vrchní rady dvanácti, Velkého bílého bratrstva a dalších, menších duchovních skupin. My [Plejáďané] jsme mezi vámi v tělech i étericky. Amorah Quan Yin, Barbara Hand Clowová a mnozí další dnes přinášejí tato poselství, jako to spolu s dalšími Plejáďany vždycky dělali na konci velkých evolučních cyklů na této planetě.

 

Na konci posledního 26 000-letého cyklu zůstal na Zemi po destrukci vyvolané posuny pólů a planetárními změnami necelý jeden a půl milionu lidí. To by se mohlo zdát hodně, ale když uvážíte, že tito lidé byli roztroušení po celé planetě a že předtím populace Země čítala skoro dvě miliardy, zůstalo jich docela málo.

 

Kolektivní vyšší vědomí nebylo v té době rozvinuté, ale existovalo a toto vědomí požádalo, aby byly založeny mysterijní školy v každé kulturní skupině na planetě. Všichni lidé na Zemi měli mít rovnocennou příležitost učit se a růst. Až by se mladé duše, jejichž těla zemřela při zemských změnách, znovu zrodily na Zem a populace by se opět začala rozrůstat, měly už být pevně ustaveny duchovní praktiky a nauky, přičemž životní styly se měly vyznačovat souměřitelnou duchovní evolucí a vědomím. Ještě dnes najdete domorodé Američany a mayské skupiny, jejichž historie duchovních praktik sahá do hloubky zhruba 25 000 let. To není žádná shoda náhod. Plejádští, sirianští a andromedští učitelé zahustili svá těla a pomáhali organizovat různé civilizace, například v Machu Picchu, Egyptě a dokonce v Atlantidě. Lemurie většinu pevninské masy a obyvatel pozbyla, ale zasvěcovací chrámy a učení se zachovaly na zbytku území – dnešní Havaji a Mt. Shastě v Kalifornii.

 

V každé lokalitě začaly fungovat různé mysterijní školy, ačkoli informace a praktiky se často překrývaly. V Atlantidě byl založen Rád Melchizedeka a chrámy Alorah. Vědění o krystalech, které se v minulých dobách značně rozvíjelo a poté bylo ztraceno, se znovu vynořilo a krystaly se používaly k léčení a multidimenzionální komunikací. Thovt přinesl do Egypta sluneční zasvěcení a vědomí, spolu s pokročilými duchovními disciplínami, jako je teleportace, telekineze a cestování dimenzemi a mimo čas a prostor v merkabě. Během této časové periody byla rovněž postavena Velká pyramida, která sloužila k přijímání a vysílání slunečních kódů a k iniciacím pro lid Egypta a celé planety. V každé kultuře se vyučovalo posvátné snění, ze kterého se vyvinuly šamanské praktiky, léčení ve snu a další způsoby multidimenzionálního cestování a komunikace.

 

Plejáďané, Siriané a Andromeďané, kteří učili lidi a pomáhali zakládat mysterijní školy, často cestovali sem a tam mezi dimenzemi. Mnozí z nich se specializovali na materializaci a dematerializaci svých světelných těl a sloužili jako prostředníci pro pozemské bytosti, podzemní civilizace a množství světelných lodí, které se v té době nacházely kolem planety. Když se před 25 000 lety začaly znovu vtělovat mladé, méně vyspělé duše, učitelé z vyšších dimenzí udržovali své vztahy s lidmi ještě 250 let, aby pomohli s budováním civilizací, které se vyznačovaly mnoha různými úrovněmi duševního vývoje a rozmanitým galaktickým původem. Někteří lidé byli stále stěží vyvinutí nad rámec instinktivního chování a sebezáchovného vědomí. V rámci dalšího evolučního kroku se měli rodit duchovně vyspělejším rodičům a uzavírat sňatky s vyvinutějšími bytostmi, aby tak rozšířili svoje vědomí. Když započalo toto míšení, mnozí Plejáďané přijali úkoly stálých vůdců těchto mladých duší. Někteří z Plejáďanů na sebe dokonce vzali lidskou podobu a pářili se s lidmi, aby pomohli vyčistit genetické vzory a probudili v nich touhu po duchovním vývoji. Tomuto procesu se někdy říká „hvězdná setba“.

 

Vše se dělo v reakci na žádosti či ujednání ze strany vyššího kolektivníhovědomí obyvatel Země. Pozemské bytosti už dříve požádaly, aby mohly zakládat vlastní mysterijní školy a iniciační školy pro styk s vyššími dimenzi nu; byly to vyspělé bytosti, které prodělaly osvícení a zůstaly ve vyšších dimenzích kolem Země, aby pomáhaly svým lidským bratrům a sestrám. Velké bílé bratrstvo existovalo už téměř 15 000 let, od jednorázového skupinového probuzení více než tisíce lidí z různých kultur na Zemi. Těchto tisíc se jednomyslně usneslo, že založí Velké bílé bratrstvo – které v té době neslo název Řád Velkého bílého světla – aby ustavilo precedens pro duchovní osvícení a transcendenci na Zemi.

 

Někteří členové tohoto bódhisattvovského řádu se čas od času rozhodli reinkarnovat jako učitelé, Nanebevzatí mistři. Fyzicky se rodili duchovně vyspělým rodičům a obvykle ve věku jedenadvaceti let znovu prodělali osvícení. V té době se také rozpomenuli na své minulé životy, nanebevzetí a duchovní úkol. Tito reinkarnovaní bódhisattvové byli úžasní a mocní učitelé díky tomu, že měli přirozenější, přátelštější vztah k lidem Země než ti, kdo předtím lidmi nebyli. V té době – a nadále i dnes – se tito Nanebevzatí mistři rodili také do rodin mladších duší s různými stupni genetického poškození a karmického zatížení. Brali na sebe nelehký úkol transformace, transmutace a transcendence nižších energií, aby vytvořili éterické a duchovní „mapy“ pro ty, kdo půjdou v jejich stopách. Byli a stále jsou evolučními předběžci.

 

Hierarchie souhlasily s rozšířením Rádu Velkého bílého světla, aby přijímal osvícené a nanebevzaté lidi pro úlohy jako: úřad Krista; Buddha; Rád Merlinů; postavení Bohyně, jako je Svatá Matka, kterou dnes zosobňují Kuan Jin a Maria Matka; kačinové; regionální učitelé a průvodci. Před začátkem stávajícího 26 000-letého cyklu byly vyšší dimenzionální úřady, role průvodců, učitelů a planetárních duchovních vůdců většinou obsazené Světelnými bytostmi z Plejád, Siria a Andromedy. Nyní už mezi lidmi vzkvétalo dost jejich vlastních osvícených a nanebevzatých bytostí, aby si mohli dovolit mít vlastní průvodce a mysterijní školy.

 

Na počátku tohoto 26 000-letého cyklu zazněla rovněž žádost, aby kromě období stěžejních cyklických a evolučních zvratů pocházely vyšší nauky a vedení od těchto osvícených, kteří měli za sebou lidské inkarnace. LidéZemě se měli vyvinout do bodu, kdy budou sami schopni komunikace s vyššími dimenzemi a hvězdnými soustavami. A právě tady se dostaly na pořadí dne nauky o Ka. Lidé měli pochopit, jak mohou splnit své duchovní cíle a stát se rasou mistrů na Zemi. Plejáďané je učili o jejich Vyšších já, o Ka, skrze něž mohou být v trvalém spojení s Vyššími Já, vyššími dimenzemi a hvězdnými soustavami. Správným životem, řízeným vývojem, meditací, modlitbami a zvládnutím vědomí se mohli s Vyššími Já spojit. Probuzením božského Ka mohli sloučit svá Vyšší Já s fyzickými těly a stát se tak ztělesněním své Božské mistrovské přítomnosti neboli Kristovského Já. Během určitého období předcházejícího úplnému osvícení měla proběhnout jejich genetická transmutace, způsobená prouděním energie Ka přes kanály Ka a drobné obvody do nervových systémů astrálních a fyzických těl, žlázových systémů a elektrických meridiánových systémů, jako jsou ty, které se využívají v akupunktuře a šiatsu.

 

V následujících 5200 letech prodělalo osvícení několik tisíc lidí, kteří byli zasvěceni v chrámech Ka v Egyptě a Atlantidě, a mnozí z nich dosáhli i další úrovně, kristovského vědomí. Někteří se rozhodli zůstat na Zemi a dokázali žít až dva tisíce let v témže těle díky udržování průchodnosti kanálů Ka a duchovním praktikám. V téže 5200leté periodě se zrodily i další cesty k osvícení, s úspěchem použité u vyspělejších lidí na planetě, kteří byli připraveni.

 

Na konci tohoto 5200letého období došlo k rozsáhlému zemětřesení, které zničilo většinu zbývajících chrámů Lemurie a polovinu pevninské masy Atlantidy. Příslušníci lemurské rasy, kteří zůstali na Zemi, se rozhodli znovu usadit jako podzemní kultura pod Mt. Shastou. Několik Lemuřanů našlo své místo mezi domorodými Američany, v havajských a tibetských kmenech, z nichž se později vyvinuli Mayové, Inkové a buddhisté. Tito bývalí Lemuřané zastávali v řečených kulturách úlohu duchovních vůdců a učitelů. Atlanťané, kteří zůstali, byli stále dost početní, aby mohli dále rozvíjet svou kulturu. Jako skupinové vědomí požádali o bytost, jejíž pozemské jméno znělo Thovt, aby se vtělila mezi jejich lidmi a znovu zavedla prastaré nauky, o něž při zemětřeseních přišli. Thovt, který byl členem kmene Ra z Plejádských archandělských kmenů, na jejich žádost odpovědělsvým zahuštěním do fyzické podoby. Stal se duchovním vůdcem Atlantidy.

 

Krátce po Thovtově příchodu do Atlantidy došlo k moutnému průlomu do časoprostorového kontinua zemské atmosféry. Na Zem dorazila skupina bytostí, které kdysi ze souhvězdí Lyra obsadily Orion. Vedl je Lucifer, jenž jim pomohl průlom vytvořit a poté jím proniknout. Dosáhli toho intenzivním vysokofrekvenčním narušováním zemské atmosféry z místa vně slunečního okruhu, po kterém následoval okamžitý transport lodi přes vzniklou proluku. Bytosti z Orionu, nebo také Lyřané, s Luciferovou pomocí zvládly cestování „mimo čas a prostor“, což jim umožnilo projektovat se prolukou během pár vteřin po jejím vytvoření, ještě než mohli být zastaveni. Jejich inetrakce se Zemí byla v určitém bodě tak či onak nevyhnutelná vzhledem ke karmickým spojitostem mezi Lyřany, Luciferem a některými lidmi na Zemi. Lyřané přistáli podle plánu v Atlantidě, protože toto místo nejlépe vyhovovalo jejich záměru. Okamžitě začali Atlantany oslňovat svým „nadřazeným“ technologickým věděním. Atlantané byli v té době pyšní na to, že jsou nejrozvinutější rasou na Zemi, a vždycky hledali nové oblasti k ovládnutí. Lyřané je zmanipulovali přísliby neomezené energie, technologie a moci a demonstracemi lyrské „nadřazenosti“ spočívající v technologii, psychické kontrole a inteligenci. Slibovali Atlantanům, že i oni by mohli tyto schopnosti mít, kdyby uvítali Lyřany a umožnili jin infiltrovat jejich kulturu. Mnozí Atlanťané k nim pojali okamžitou nedůvěru a rozpoznali nastraženou duchovní past. Jiní však byli důvěřivější, lační nadvlády a moci a bezvýhradně mezi sebou Lyřany uvítali.

 

V příštích 10 000 let byla Atlantida rozdělená na dva odlišné populační segmenty: jeden zahrnoval Lyřany a vynikal v technologii, druhý zůstal duchovně čistý a oddaný. Chrámy Melchizedeka byly těžce infiltrovány manipulujícími vetřelci, kteří uplatňovali svou kontrolu a vliv. Vznikla skupina nazývaná Šedá roucha, pozdější Černá roucha. Zaměřovala se na rozvoj psychických schopností a černé magie. Někteří z Melchizedekových kněží zůstali čistí, jiní ne. V Atlantidě v té době působily chrámy Alorah, kde sídlily řády kněžek Bohyně, jejichž učení pocházela z deváté dimenze, zprostředkovaná hierarchickým řádem zvaným Rada devíti. Tato učenízůstala Lyřany i Luciferem nedotčená, přičemž kněžky se otevřeně stavěly na odpor a odrazovaly od spolčování s Temnými bratry, jak se Lyřanům také říkalo. Původně byli Atlanťané, kteří se chtěli věnovat uměním magie a alchymie, nejprve vzděláváni duchovně, aby se zajistilo, že si osvojí správné zacházení se silami. Ale nakonec se duchovní protokol porušil a běžně se začalo učit černé magii a psychickým schopnostem. Lucifer byl pro lidi vždy neviditelný, ale představoval velký podvědomý vliv. Ovládal lyrské Temné bratrstvo a mohl kdykoli posednout těla jeho členů, aby s nimi komunikoval nebo přes ně s ostatními Atlanťany. Lucifer tento způsob kontaktování lidí často využíval. Měl v plánu zlomit důvěru Atlantanů v síly Světla a ovládnout planetu a sluneční okruh. Nakonec měl v úmyslu převzít vládu jako Nejvyšší bytost na Zemi.

 

Lucifer a Temní bratři pronikli do vědomí mnoha mužů na Zemi, kteří byli přístupní psychické kontrole díky své vlastní temné touze kontrolovat a vládnout, zejména ženám. Byla vytvořena podzemní astrální pláň, spolu s podzemními obřadními místy a obydlími, všude tam, kde nižší kolektivní vědomí Temného bratrstva ustavilo sféru svého vlivu a vysílalo vlny energie a podprahová poselství skrze Zemi k lidem na povrchu. Toto kolektivní vědomí bylo a stále je tím, čemu říkáte „Satan“. Vzniklo splynutím nižšího vědomí všech členů Temného bratrstva. Tato satanská síla měla schopnost působit jako jedna velká entita. Čím více se toto kolektivní vědomí rozrůstalo, se svou kontrolou a vnucenou vládou nad Bohyní, Zemí, vaším slunečním okruhem a teologií, tím více energie musela tato temná síla vydávat na zajištění pokračování svého vlastního růstu. Polarizace Světla a Tmy na Zemi se rychle vyostřila, jak byly podvědomé mysli lidí bombardovány negativními myšlenkami a obrazy nedůvěry v Boha a Božský plán, podřadnosti žen a nadřazenosti mentální říše nad říšemi emocionálna a duchovna.

 

Technologie a černá magie se rozrostly do proporcí, jaké Země nikdy předtím nezažila. Chrámy Světla se stále více stávaly doménou žen a chrámy temnoty byly stále více mužské. Přirozeně že toto rozdělení nebylo absolutní, ale z větší části to byla pravda. Na konci atlantské éry – 10 000 let po příchodu Lucifera a Lyřanů – zmítal touto civilizací přebujelý chaosa strach. Soupeření o kontrolu a nadvládu bylo v Atlantidě hlavním postojem a dokonce i v chrámech Alorah převládal strach a ukrývání.

Před koncem Atlantidy obdrželi vůdci řádů a chrámů, které stále udržovaly Světlo, varování a doporučení, aby svá učení rozptýlili po zeměkouli. Vzhledem k satanskému vlivu na obyvatele Země mělo trvat velmi dlouho, než bude moci všechno vyšší vědění zůstat na jednom místě. A tak lidé vzdělaní ve všech oblastech duchovního vývoje opustili v malých skupinkách Atlantidu. Vzali s sebou mnoho krystalů obsahujících informace z Akášických záznamů, které do nich přenesla a naprogramovala Rada Pravdy. Jeden z krystalů, který byl velekněžkami chrámů Alorah dopraven do Řecka, byl vytvarován jako lebka Thovtova, který Atlantidu opustil téměř před 9000 lety. Tato křišťálová lebka byla pohřbena hluboko pod orákulem v Delfách – které tato skupina kněžek zbudovala – a sloužila k ochraně chrámu před temnými podprahovými vlivy a energetickými vlnami, vysílanými zpod zemského povrchu. Poněvadž tento chrám nešlo psychicky znečistit, Temné bratrstvo, pod názvem „Válečníci Diovi“, nakonec kněžky uvěznilo a povraždilo a nárokovalo chrám pro svého patriarchálního boha.

 

Ostatní skupiny vzaly krystaly a učení do Střední Ameriky, západní Evropy, Himalájí, jižní Afriky, východní Asie, Austrálie, Jižní Ameriky a Egypta. (Domorodé kmeny ze Severní Ameriky se v té době nacházely ve své vlastní specifické evoluční fázi, a proto by infiltrace Atlanťanů byla nemístná.) Největší skupina, sestávající z mužů i žen, odešla na popud Rady devíti do Egypta. Lidem v celé skupině velmi záleželo na zachování božské pravdy, kterou je Světlo, a po zbytek života zakládali v různých zemích iniciační chrámy a učení. Důvodem pro největší osídlení v Egyptě byla Velká pyramida, která vždycky udržovala a dodnes udržuje vibrace božské pravdy a sluneční evoluční kódy.

 

V Egyptě i na jiných místech mělo být postaveno mnoho pyramid. Měly stát nad velkými krystaly s Akášickými záznamy, které byly umístěny v různých útvarech na zemské energetické mřížce, aby udržely světlo a zabránily vstupu nižších, hustších vibrací. Několik pyramid postavili v Atlantidě Lyřané a jejich otroci za účelem překroucení a kontroly kódů ze Slunce.

Ale ty všechny se potopily do Atlantského oceánu nebo vylétly do povětří při zničení Atlantidy.

 

Konečná zkáza Atlantidy byla především způsobena podzemním vysíláním zvukových vln tak intenzivních, že pod zemských povrchem vyvolaly akustický třesk. Jeho cílem bylo rozbít vysokofrekvenční vzory světla ve stále existujících posvátných chrámech a infiltrovat tyto chrámy černou magií a satanskými řídícími energiemi Temného bratrstva. Jenže akustický třesk byl tak mohutný, že se odrazil zpátky ke svému zdroji a rozvibroval centra jaderné a krystalické energie, jež poháněla zvukový generátor. To způsobilo velikou explozi, která vytvořila řetězovou reakci druhých podzemních energetických generátorů a vyvolala kolosální zemětřesení, jaká Země ještě nikdy předtím nezažila. [A od té doby taky ne.] Mnoho pyramid bylo doslova roztrháno na kusy, jiné zůstaly nedotčené. Rozsáhlé zemské změny pokračovaly ještě dva měsíce, než poslední zbytky Atlantidy spočinuly na dně oceánu.

Lidé, kteří odešli, aby znovu založili duchovní řád v jiných lokalitách, se v té době už většinou nacházeli mimo dosah nebezpečí a podařilo se jim dorazit na místa určení. Několik skupin, které se rovněž pokoušely uprchnout, se nedostalo dost daleko a bylo smeteno obřími slapovými vlnami, které se šířily od explozí. Tato konečná zkáza Atlantidy se udála zhruba před 10 400 lety.

 

Lucifer na astrálních pláních kontroloval Lyřany a začal plánovat svůj další krok. Lyřané se rozhodli zůstat na astrálních pláních v zemské atmosféře i v podzemních satanských říších, aby zesílili svůj vliv na podvědomé mysli lidí Země. Následně se na celé vaší planetě začaly stále častěji odehrávat kmenové války a konflikty. Mnohé severoamerické, africké, evropské, středoamerické a jihoamerické domorodé národy se rozpadly na jednotlivé kmeny, přestože v minulosti tvořily všechny součást velikého bratrstva. Uzemní ambice, spory o minerální ložiska a vodní zdroje, duchovní neshody a nevysvětlitelná nedůvěra zavdaly podnět k segregačním tendencím. V jiných oblastech příchod duchovních Atlantanů semkl lidi dohromady a evoluce těchto různých kultur se urychlila. Podprahové informace o patriarchální nadvládě stále více zaplňovaly podvědomé říše, avšak některé skupiny dokázaly s pomocí Atlanťanů nebo svých vlastních vyspělých duchovních vůdců odolávat tlakům a lžím, které jim negativní myšlenkové formy neustále předhazovaly. Budovaly se sítě jako ve Stonehenge a medicínská kola k zastavení destruktivních astrálních energií a vytvoření bezpečných míst, kde by lidé mohli pořádat obřady a další shromáždění.

 

Dalších 5000 let uplatňovaly chrámy Bohyně silný vliv na mnoha nových atlantských územích. Mužské i ženské chrámy poskytovaly a uchovávaly posvátná učení Melchizedeka, Thovta a Alorah. Zároveň své nauky rozšiřovaly tak, aby pojaly místní archetypální božstva a duchovní praktiky. Učení o úloze mužů a žen, duchovním zasvěcení, vzorcích Ka, léčebných praktikách a duchovní evoluci vévodila v Egyptě, Řecku a částech Střední a Jižní Ameriky. Ne všechny kmeny v jiných oblastech byly zasaženy astrálním znečištěním – některé zůstaly čisté a pokorné. Nicméně polarizace Světla a Tmy rozhodně sílila.

 

Zhruba před 5 000 lety se Lyřané a jejich přívrženci, kteří přešli k Temnému bratrstvu, začali vtělovat na různých místech po světě. Jejich hlavním cílem bylo infiltrovat oblasti duchovně pokročilejších kultur a uvrhnout je do područí války a zkázy. Ačkoli se to všechno dělo postupně, planeta zažívala četná přeskupení vládnoucích sil. Cykly Světla a Tmy se odvíjely v Egyptě, Řecku, Evropě a Střední Americe. Temné bratrstvo zabíjelo, ničilo, znásilňovalo a ustavovalo svou vládu. Pak se síly Světla vzbouřily a svrhly ho. Tento cyklus se opakoval pořád dokola.

 

Země jako celek si vždycky udržovala spojení se Světlem, Nejvyšší bytostí – rovněž nazývanou Duch Jednoty – a Vyšší radou dvanácti. Avšak její populace prodělala početné změny co se týče rovnováhy sil. Je zajímavé, že většina lidí na Zemi vždy věřila v lásku a dobrotu, ale zůstávali slabí a neúčinní proti zastrašování ze strany vládních a náboženských zřízení, které fungují za účelem kontroly. Obyvatelstvo Země si většinou připadalo bezmocné na to, aby dokázalo po delší dobu ovlivňovat počínání vládnoucích tříd. To je právě největší paradox na planetě Zemi. Jedním z důvodů tohoto strachu a bezmocnosti je astrální kontrola ze čtvrté a páté dimenze uplatňovaná Luciferem, Lyřany a Nibiřany čili Anunnaki. [Poznámka autorky: O tomto tématu hlouběji pojednává Barbara Hand Clowová vesvé knizeThe Pleiadian Agenda.] Důležité je, abyste v této době věděli, že máte sílu a schopnost vymanit se z psychické kontroly těchto astrálních bytostí. Informace a postupy ve zbylé části knihy vás povedou a pomohou vám právě tohle uskutečnit.

 

Když asi před 150 000 lety přišly jisté skupiny osídlit Zemi, konalo se velké zasedání kolektivního vědomí za účasti Plejádami, Andromeďanů, éterických průvodců a dévických říší. Bylo rozhodnuto vytvořit hierarchickou strukturu, která by poskytovala co nejvíce prostoru pro důvěru a bezpečnost. Nově příchozí tak učinili s ohledem na své minulé zkušenosti se zradami bytostí z vyšších říší a pod vlivem hluboce zakořeněných pochybností o sobě samých. Sebepochybnosti byly hlavním důvodem, proč skupina požadovala vládu. Noví obyvatelé Země si zkrátka dostatečně nevěřili, že by mohli konat důležitá rozhodnutí a být suverénní. Hierarchie jejich žádost vyslyšely a souhlasily, že až přijde čas jmenovat na vaší planetě Nejvyšší bytost, bude existovat sestupně uspořádaná struktura duchovní autority, která bude mít moc zrušit každé rozhodnutí učiněné touto Nejvyšší bytostí. Nejbližší strukturou pod Nejvyšší bytostí měla být Vyšší rada dvanácti. Její členové měli sestávat ze čtveřic delegátů z Plejád, Siria a sousední galaxie Andromedy. Všichni členové měli být vysoce vyvinutými Světelnými bytostmi. Pokud by Vyšší rada dvanácti s příkazem Nejvyšší bytosti po dohodě nesouhlasila, dotyčné rozhodnutí mělo být zrušeno. Lidé Země tak měli vědět, alespoň podvědomě, že jim nehrozí možnost korupce v duchovní hierarchii. Ve struktuře Vyšší rady měla existovat ještě další pojistka: za oblast každé pravomoci v další nižší říši měli být odpovědní nejméně dva členové různého původu. Například v oblasti udílení instrukcí léčebným andělům a dohlížení na jejich činnost se měly překrývat pravomoci jednoho Plejáďana a jednoho Andromeďana a žádný nemohl udělat nic ve věci, se kterou by druhý nesouhlasil. Tento typ struktury stále existuje ve všech vyšších dimenzionálních úřadech a skupinách.

 

Právě planetární víry v nutnost autorit, které mají vládnout a konat důležitá rozhodnutí, se teď musíte zbavit. Jste připraveni stát se plně odpovědnými, suverénními bytostmi. Přebujelá korupce ve vládních zřízeních je výsledkem nedostatku důvěry a sebedůvěry, který na Zemi stále panuje.

 

S nástupem věku Světla, rovněž nazývaného věk Osvícení, bude stále důležitější, abyste skoncovali s patriarchálními systémy vlády a vrátili skutečnou moc lidem. Ty, kdo nejsou schopni takovou odpovědnost vykonávat bez poškozování ostatních, je možné skupinovým rozhodnutím odstavit, aby nepředstavovali hrozbu. Nebudou vám již předsedat žádní zvolení činitelé. Funkce jako moderátor zasedání nebo jednatel se budou střídat mezi členy, kteří budou ochotní se jich ujmout. Tímto způsobem se jedna osoba nebo malá skupina nikdy nemůže zmocnit vlády nad ostatními. [Poznámka autorky: Ve Starhawkově knize The Fifth Sacred Thing je předložen úžasný utopický model pro tento typ vlády, která je skutečně „vládou lidu, z lidu a pro lid".]

 

Nejvíc je v této době zapotřebí, aby lidé Země našli duchovní odvahu žádat, co chtějí. Jistě, mnoho občanů Země, kteří to zpočátku mysleli dobře, zabředlo do boje o přežití a na duchovní ideály zapomnělo. Avšak většina lidí chápe základní morálku a touží po lásce. To dává Zemi nesmírnou příležitost provést v této době duchovní kvantový skok. Vyšší vědomí všech lidských bytostí na Zemi požádalo o šanci uskutečnit něco, co se předtím ještě nestalo: planetární nanebevzetí. Pokud k němu dojde, Země a všichni její lidé se společně přesunou na úroveň vědomí čtvrté a páté dimenze a zcela svá vědomí oddělí od satanských a manipulativních astrálních plání. Stávající, pokračující kontrola destruktivních sil má základ a průběžnou oporu ve dvou věcech: (1) v iluzi převahy nenávisti a strachu nad láskou a (2) v přesvědčení, že Temnota je mocnější než Světlo. Jestliže do roku 2013 celá zbývající populace Země dokáže tato dvě přesvědčení odstranit a rozpoznat a přijmout čtyři výše uvedené duchovní zásady, tato planeta bude úplně první v existenci, jaká kdy uskutečnila takový duchovní skok.

 

Aby mohla existovat nějaká naděje, že k této úžasné události dojde, musí být ode dneška do roku 2013 osvíceno a ztělesnit kristovské vědomí minimálně 144 000 lidí. Jakmile bude této kritické masy probuzených bytostí dosaženo, bude se jednat o „druhý příchod Krista v masovém měřítku“. V té době se dostaví „efekt sté opice“: vibrační vlna energie osvícení proběhne celou planetou a jejím obyvatelstvem, vymaže nižší astrální myšlenkové formy a říše a rozpustí závoje, které oddělují lidi od jejich vlastního vnitřního prožívání božské podstaty a pravdy. Celá populace Země pocítí tuto vlnu osvícení, až bude prostupovat veškerou existenci na planetě. V té době se spustí celoplanetární osvícení a v popředí stane všem duším vlastní cíl duchovního vývoje. Pokud Lyřané, Annunaki, Lucifer, členové Temného bratrstva a lidé, kteří se spřáhli s temnotou, zvolí v té době duchovní kapitulaci, prostě se připojí k planetárnímu nanebevzetí a budou uvolněni z pout minulosti. Ti, kdo si nezvolí Světlo, zažijí destrukci planety a ocitnou se v galaktickém zotavovacím centru, lze-li to tak říci.

 

I kdyby v tomto bodě mělo dojít k něčemu tak extrémnímu jako planetární explozi, těchto 144 000 či více Kristovských bytostí by se jednoduše přemístilo do svých nanebevzatých těl a zbytek nově probuzených obyvatel Země by vzalo s sebou. Až bude dosaženo kritické masy 144 000, vliv těchto Kristovských bytostí na zbytek lidí bude tak obrovský, že každá z nich bude mít schopnost vzít na vyšší roviny vědomí dalších 144 000 lidí. Jinými slovy, 144 000 Kristovských bytostí vytvoří kvantový skok pro 20 736 000 000 lidí. Temný závoj, nazývaný také „síť“, který obklopuje vnější atmosféru Země, se rozplyne. To umožní, aby úplné galaktické kódy skrze slunce zaktivovaly Zemi. Nezůstanou žádné nižší astrální pláně a všichni lidé budou mít zážitek „bílého světla“ neboli šaktiput, načež se ocitnou na nové Zemi, jež bude krásnější a čistší než ta, kterou opustili. Budou na Zemi, ale ve čtvrté dimenzi. Ti, kdo prodělali nanebevzetí v dřívějších životech, přejdou rovnou do páté nebo i vyšší dimenze.

 

Pro nové duchovní bytosti, které se staly čtyřdimenzionálními, budou už předem připraveny výcvikové školy. Tyto bytosti se poučí o svých výtvorech z minulosti, o původu a cílech svých duší a dozví se vše o duchovních učeních, které se k této úrovni vývoje pojí. Země se pohrouží do tisíciletého období milosti, během něhož bude převládat mír a duchovně evoluční zaměření. Jinými slovy, mysterijní školy se stanou středem veškeré aktivity na celých 1000 let. Na konci této éry Země oficiálně převezme svou galaktickou funkci domova Světelných měst a mysterijní školy pro trojrozměrné planety.

 

Stanete se strážci a učiteli třídimenzionálních životních forem, jimiž jsme my, Plejáďané, byli pro vás. Budete-li úspěšní, v což pevně věříme, docelé galaxie se vyzáří obří vlna lásky a radosti ze spojení vyššího kolektivního vědomí s třídimenzionálním a čtyřdimenzionálním vědomím. Tato vlna osvícení okamžitě přemění veškerou zbývající karmu a nižší astrální energie ve vašem slunečním okruhu v čisté světlo, stejně jako to udělá vlna planetárního osvícení pro Zemi a její lid. Síla této vlny bude pociťována a ovlivní celou galaxii a veškerou existenci. Proč ?

 

Pozice této galaxie ve vztahu k Velkému centrálnímu slunci Všeho Co Jest právě prodělala cyklickou změnu, jak zaznělo výše. Evoluční název pro tento nový galaktický cyklus zní „Evoluční spirála mistrovství“. Každý sluneční okruh v této galaxii musí postoupit do nejblíže vyššího evolučního paradigmatu. Pro Zemi a váš sluneční okruh tento krok znamená, že se máte stát domovem Světelných měst, kde budou žít Světelné bytosti, které konkrétně prošly fyzickými inkarnacemi a dosáhly osvícení. Na konci tisíci let míru z vás bude rasa výlučně Kristovských bytostí.

 

Plejádská světelná terapie a zejména aspekt Ka této terapie představuje jednu z metod léčení a probouzení, kterou vám my, Plejáďané, v této době přinášíme. Je nezbytně nutné, aby vaše kanály Ka a vzorec Ka byly očištěné od karmických usazenin a zablokovaných energií a vaše Kristovská Já se tak mohla ukotvit ve fyzické říši prostřednictvím vašich fyzických těl. Patříte mezi 144 000 či více bytostí, které na Zemi uvedou věk Osvícení, věk Světla, Zlatý věk nebo Nový věk. Materiály předložené v této knize vám pomohou uskutečnit tento přechod, dát se k dispozici vyšším frekvencím Ka a uspíšit tak sestup kristovského těla či Mistrovské přítomnosti.

 

Věříme ve vás a vyšší vědomí vaší planety. Přestože budoucnost vypadá dobře, nesmíte si dovolit žádnou lenost, odpor či aroganci, které by mohly zastavit váš postup vstříc nanebevzetí. Dokud budete hrát svou roli a budete ochotní stát se tím nejlepším, čím můžete být, budeme vám pomáhat ve všech směrech, které jsou pro nás přijatelné. Nikdy si však nebudeme uzurpovat vaše vlastní učení a růst. Jste tady, abyste se stali Mistry, ne invalidy, kteří potřebují zachránit. Nenechte si od nikoho namlouvat, že vaši práci odvede za vás nebo že vás zachrání. Je načase, abyste zachránili sami sebe prostřednictvím vytrvalého a oddaného léčení, růstu a nepřetržitého duchovního probouzení. S ochotou a odhodláním jsou všechny božské věci možné.

 

„So-la-re-en-lo,“
(S velikou láskou a oddaností)
Ra,
mluvčí Plejádských archandělských kmenů Světla,
členů Plejádských vyslanců Světla,
kteří jsou strážci tohoto slunečního okruhu
a členy Galaktické federace Světla
z Velkého centrálního slunce

 

 

Plejádsko- Kristovská spojitost a její účel

Ve stavu hypnózy jsem si jednou vzpomněla na svůj mayský minulý život v roce 10 př. n. l., kdy se konalo velké shromáždění všech mayských kmenů na oslavu dokončení největší pyramidy, jakou jejich kultura v té době postavila. Byla to velmi vysoká stavba, která měla otvor v horní komoře a vstup v základně. Zajímavé na této pyramidě bylo, že byla postavena z bílého žulového kamene s tlustými zlatými žilami – bylo v ní tolik zlata, že byla doslova prokvetlá velkými třpytivými pruhy.

 

Zatímco Mayové zahajovali svůj obřad a oslavu, otevřela se ve vzduchu těsně nad vrcholem pyramidy průhledná brána s čirými křišťálovými schody. Vyšla z ní skupina Plejádských archandělů a začala blahopřát lidem k jejich stavebnímu úspěchu, zároveň jim pověděla o skutečném účelu pyramidy. Chrám jako takový byl branou do vyšších dimenzí a komorou nanebevzetí. Všichni jsme překypovali radostí při pohledu na naše plejádské přátele, kteří už dlouho byli duchovními učiteli a strážci našeho lidu. A tak když nás Plejáďané vybídli, abychom do pyramidy vešli, bez váhání jsme je uposlechli. Jakmile jsme se ocitli uvnitř, uviděla jsem spirálovou rampu, která stoupala k oknu připomínajícímu otvor pod vrcholem. Krátce nato začalo otvorem pronikat slunce, až po chvíli osvítilo vnitřek pyramidy, který se zlatě rozzářil. Slunce po svém vstupu přesně ozářilo rampu, z níž se stal šarlatovými odstíny pableskující, vlnící se éterický Quetzalcoatl, opeřené hadí božstvo. Na jeho břiše byla tvář Krista, který pravil: „Nyní mě poznáte.“

 

Plejádští archandělé nám vysvětlili, že Kristus se narodí už za několik málo let a že načasovanou dobu jeho zrození poznáme podle toho, že se na obloze objeví veliká nová hvězda. Dále nám objasnili jeho roli na Zemi jakožto zástupce kolektivního kosmického Krista a pověděli o 144 000 „vyvolených“ z toho kolektivu, kteří budou tvořit minimální počet těch, kdo budou během jeho života probuzeni při setkáních s ním. Aby Zemivibračně připravili na Kristovo zrození, měli mnozí z těch 144 000, kdo v té době pobývali na Zemi, prodělat buď vědomou smrt nebo nanebevzetí. To mělo započít tímto dnem a pokračovat až do jeho narození.

 

V té chvíli začali mnozí z nás levitovat. Stávali jsme se lehčími a lehčími, až jsme doslova zmizeli trojrozměrným očím a uskutečnili nanebevzetí. Kristus pravil: „Jdu vám připravit místo,“ a stále v břiše posvátného opeřeného hada zmizel otvorem v horní komoře. My, kteří jsme v té době prodělali nanebevzetí, jsme ho otvorem následovali a připojili se k němu uvnitř břicha vzlétajícího Quetzalcoatla.

 

Další scéna se odehrála v sálech Světelného města v páté dimenzi, kde se shromáždilo oněch 144 000 spolu s Kristem. Vzhled každého z nás odpovídal tomu, jak jsme měli vypadat v naší příští inkarnaci. Procházeli jsme a plánovali nadcházející události, abychom na ně byli připraveni. Bylo nám řečeno, že podobná zjevení Plejádských archandělů a Krista probíhala na silových místech po celém světě: v Machu Picchu, Glastonbury, na Havaji, v Řecku, Egyptě, Africe a Tibetu. „Vyvolení“ byli posbíráni ze všech těchto kultur a shromážděni před svým znovuzrozením do života společně s Kristem. Tato událost a její načasování byly naplánované dlouho předem. (Jednou během channelingu mi Kristus řekl, že pojem „vyvolení“ je zavádějící. Mělo by to být „ti, kdo si zvolili“, protože tato skupina sestává z bytostí, které si kdysi dávno zvolily, že budou sloužit Zemi a jejímu lidu formou vtělování, zapomínání, kdo jsou, až do jistých bodů v jejich vývoji, a pak tím, že se stanou osvícenými a kristovskými bytostmi. Byl tak stanoven vzor pro další, kteří měli následovat.)

 

Toho dne na Mt. Shastě, asi jeden a půl roku před hypnotickým sezením, kdy jsem se poprvé dozvěděla o Plejádské intenzivní světelné terapii, kterou jsem měla vyučovat, byl Kristus s Plejáďany, a konkrétně Raem, tak silně přítomen, až jsem si uvědomila, že mezi nimi existuje spojitost. Zvláštní bylo, že do té doby jsem si je do souvislosti nikdy nedala. Jen nedlouho předtím jsem si všimla, že když jsou přítomni Plejáďané, zjevuje se i Kristus, ale nemyslela jsem si, že je to víc než jen pouhá shoda náhod.

 

Předtím mi bylo řečeno, že terapie Delfíní převzorování mozku a Delfíní hvězdné napojení jsou důležité pro uzdravení a přípravu našich nervových soustav na stále se zvyšující frekvence Plejádské světelné terapie. A uvědomovala jsem si, že Plejádská světelná terapie, zvláště její část zabývající se kanály Ka, je zapotřebí, aby napomohla božskému spojení s Vyšším Já a jeho ztělesnění. Ale teď bylo nesporné i spojení s Kristem. Máme-li jako lidstvo učinit kvantový skok do kristovského vědomí, mnozí lidé budou potřebovat velmi specifická léčení a otevření, aby se na to připravili. A to je taky jediným účelem Plejádské světelné terapie: připravit cestu pro Druhý příchod Krista v masovém měřítku. Mayská, egyptská a hopiovská proroctví – a možná i další duchovní zdroje, o nichž nevím – předpovídala tuto dobu, kdy máme procitnout do stavů mistrovství, osvícení a pak kristovského vědomí, zatímco budeme stále dlít na Zemi v lidských tělech.

 

Přesně tohle veliké a masové probuzení pro nás přišel Ježíš Kristus připravit před dvěma tisíci lety. Mnoho avátarů a osvícených mistrů v různých epochách a z mnoha různých kultur dosáhlo téže úrovně vědomí jako on. Avšak tato kniha se zaměřuje na spojitost kristovského vědomí a Plejádské světelné terapie, protože jsou konkrétně důležité pro naši dobu, jak zaznělo výše. Abychom pochopili význam Krista, musíme si také uvědomit, že ortodoxní náboženství a zcenzurování Bible, k němuž došlo asi 150 let po jeho smrti, málem zničily jeho skutečné poselství. Přesto jeho záblesky můžeme zahlédnout i ve verzi Bible krále Jakuba. Slova „Buďte dokonalí, jako jsem já“ a „Učiníte ještě větší věci, než jsem učinil já“ jsou jasné pobídky, abychom se rozhodli pro duchovní evoluci, osvícení a nanebevzetí a upustili na všech úrovních od omezování. Tato poselství jsou výzvou, abychom se vzdali představy mála vyvolených a uvědomili si, že vyvolení jsme my všichni. Je na každém z nás, abychom se rozhodli, zda naše odpověď bude znít „ano“ nebo „ne.“

 

Zavraždění Krista bylo výsledkem jeho vzdoru proti vládní a náboženské hegemonii nad prostým lidem. Učil masy lidí, že v očích Boha jsou si rovni s těmi, kdo předstírají, že jsou jejich nadřízení – ať už státníci nebo králové, kněží či výběrčí daní. Učil je, aby respektovali sami sebe a aby byli ochotní zpochybnit autoritu v zájmu nalezení pravdy.

 

Kristus chodil po Zemi a ukazoval prostým lidem, že zázraky se dějí a že zázraky jsou přirozený jev, pokud jsou lidé v přímém spojení se svou Božskoupřítomností. Léčil nemocné a probouzel mrtvé a po celou tu dobu povzbuzoval přihlížející, aby věřili, že dokáží totéž. Když říkal, že je „syn Boží“, zároveň říkal lidem, že i oni jsou syny a dcerami Božími. Vykládal lidem, že Bůh je miluje a chce, aby se měli dobře a byli šťastní, a navozoval tento stav ve svých stoupencích a posluchačích, aby jim to názorně předvedl.

 

Jeho žáci, mezi nimiž se mimochodem nacházeli muži i ženy, pocházeli ze všech sfér života: byli to prostí lidé i boháči a členky chrámů Bohyně, jako Marie Magdalena, která se stala jeho ženou. Kromě oněch dvanácti, o nichž hovoří Bible, existovaly v době ukřižování tisíce žáků. Všichni tito žáci se duchovně otevřeli darům léčení, věštění a zření. Dokazovali, že Ježíšovo učení je pravdivé. Jeden za druhým konali zázraky a dokonce zasvěcovali ostatní do duchovního probuzení, stejně jako Kristus.

 

Kristus za svou sílu v mnohém vděčil probuzeným ženám. V prvních dvanácti letech života jej učila ztělesnění Bohyně: Maria Matka, její matka Anna a další. Pak ve věku dvanácti, jak bylo u mužů přirozené, odešel k učeným mužům, aby od nich převzal jejich znalosti a zkušenosti. Cestoval do Egypta a Indie a byl zasvěcen v pyramidách. Osvojoval si prastaré chrámové léčebné praktiky a iniciační nauky. Učil se ovládat tělesné funkce podle starých jogínských metod a tajemstvím dlouhověkosti a vědomé smrti. Pak tyto věci vyučoval a zároveň se dále přirozeně učil skrze komunikaci s Bohem/Bohyní/Vším Co Jest, anděly a Melchizedekem. Sdílel vše se svými žáky, kteří tyto disciplíny pěstovali a postupně se probouzeli taky.

 

Vlády a církve té doby byly tím vším velmi ohrožené. Populace suverénních bytostí, které jsou samy svými pány, by se brzy vymanila z potřebnosti těch, kdo se prohlašovali za autority. Když se lidé otevřou úplnému smyslovému vnímání a svému duchovnímu dědictví, snadno u ostatních prohlédnou klam, nepřátelství a nespravedlnost. Takzvané autority už se nemohou více skrývat za svými vysokými úřady a zastrašováním a jsou prostě sesazeny, nebo ještě lépe, nejsou na vysoká místa nikdy dosazeny. Právě hrozba těchto změn vedla k ukřižování, neboť autority doufaly, že obyvatelstvo si vezme tento úděsný příklad k srdci. Lidem se mělo ukázat, co by je čekalo, kdyby nadále vyznávali tak radikální metody.

 

Dnes není korupce ve vládách a církvích celého světa žádným tajemstvím. Máme o ní filmy a knihy, a přesto se situace s každým dnem stále zhoršuje. Takže máme téměř dva tisíce let po Kristu a pořád žijeme na planetě, kde menšina ovládá masy a ty jsou příliš vystrašené, otupělé nebo líné s tím něco udělat. Duchovní probuzení je jediná léčba na tuto nesmírně rozšířenou sociální nemoc, poněvadž v lidech na Zemi této doby převládá víc než kdy jindy tendence zůstat bezmocní a společensky konformní. Duchovní probuzení je to, na co nás Kristus, s velkou pomocí, začal připravovat během svého pobytu na Zemi.

 

Nyní vstupujeme do věku Světla – do doby probuzení. Abychom se mohli jako druh vyvíjet, musíme se stát jedním světem. Musíme obnovit čistotu dávných posvátných duchovních nauk z osmi velkých kultur a od jejich plejádských učitelů. Všichni lidé teď musí upustit od svých různic a vybrat si božskou lásku a harmonii ve všech věcech a všech bytostech – ať jsou lidské, zvířecí nebo jiné, smysly vybavené. Všichni musí z této nové Harmonické konvergence získat. Nuže, jak mi Plejáďané a Kristus v četných situacích řekli, „nadešel čas“.

 

Plejádští vyslanci Světla a mnoho dalších mimozemských skupin z této galaxie i světů daleko za ní jsou velmi vzrušení ze současného dění na Zemi. Napadlo vás někdy, proč je dnes k dispozici mnohem víc mimozemšťanů, andělů a Nanebevzatých mistrů než kdy dřív ?  Nebo proč jsme teď tak pečlivě sledováni a vedeni ?  Podle Plejáďanů je to proto, že jsme ve svém vývoji tady na Zemi dospěli do bodu, kdy máme možnost uskutečnit velkou změnu paradigmatu. Kdyby se to podařilo, tato změna by byla tak obrovská, že by vymazala nejen veškerou karmu v celé sluneční soustavě, ale osvobodila by planety a hvězdné soustavy v celé naší galaxii a několika dalších.

 

Co je na nás a této době tak jedinečné ?  Abychom si mohli tuto otázku zodpovědět, další kapitola přináší informace, které mi při channelingu sdělil Ra, mluvčí Plejádských vyslanců Světla a Archandělských kmenů. Jeho kosmologický výklad současné a budoucí role Země v této galaxii vám pomůže pochopit, proč „nadešel čas“.

 

Další doplnění kontaktérky:

Posledních několik let, co jsem měla možnost vědomě pracovat s Plejáďany, bylo pro mne přinejmenším darem. Jejich oddanost vůči mně jako lidské bytosti byla a je neustále přítomná. Jejich integrita je dokonalá. A formy energetické terapie jako takové se pohybují od mimořádně jemných zásahů až po zázračné činy s očividnými výsledky. Na základě své osobní zkušenosti s léčením a duchovní praxí bych vám ráda poskytla několik ukazatelů.

 

Ačkoli to budu zmiňovat stále znovu, chtěla bych připomenout, že při práci s jakýmikoli nefyzickými bytostmi je vždy dobré invokovat pouze ty, které jsou „ze Světla a slouží Božskému plánu“. Znamená to, že bytosti musí být na určitém stupni vědomí, aby vám mohly poskytovat opravdovou pomoc. Jestliže éterická bytost prostě přijde bez vašeho vědomého pozvání, pak jí třikrát položte tuto otázku: „Jsi ze Světla a sloužíš Božskému plánu ?“ Univerzální zákon stanovuje, že je-li tato otázka položena třikrát, musí být zodpovězena popravdě. I temné bytosti na ni musí odpovědět pravdivě. Univerzální zákon rovněž určije, že pokud bytost na tutootázku odpoví a vy ji požádáte, aby odešla, musí uposlechnout, neboť je povinna respektovat vaši svobodnou vůli. Pokaždé jsem si ověřila, že tato metoda funguje. Budete-li v této situaci a bytost vám bude odpovídat vyhýbavě, jednoduše ji požádejte, aby odešla.

 

Mnozí autoři a média ve jménu duchovního snažení přitahují netělesné lidské bytosti, astrální entity, moci lačné mimozemšťany a dokonce i temné bytosti. Někteří lidé věří, že každá netělesná lidská bytost nebo jiná entita je automaticky nadřazená těm z nás, kdo žijeme v tělech. Tito lidé přisuzují velkou, leč nezaslouženou nadřazenost a hodnověrnost entitám, se kterými komunikují. Avšak to, že bytost není v těle, ještě neznamená, že je na stupni vývoje, z nějž vám může pomoci – nebo že je dokonce neškodná, přijde-li na to. Jste odpovědní za to, že budete používat svoji moudrost spočívající v soudnosti a správném rozlišování. A tak se, prosím, řiďte kritérii pro invokaci vyšších bytostí a channelingové přijímání zpráv, která jsou uvedená v této části knihy – pokud jste si už neosvojili jiné způsoby, kterým dáváte přednost.

 

Kapitoly 5 a 6, „Příprava na Plejádskou světelnou terapii I. a II.“, jsou zvláště určeny těm, kdo jsou v léčitelství a duchovní práci nováčky nebo mají problémy s hranicemi a uzemněním. Chce se tím říci tohle: Máte-li zaneřáděnou auru nebo ucpané čakry či sklony chovat se jako psychická houba vstřebávající emoce a bolest druhých lidí, může pro vás být Plejádská světelná terapie pro začátek příliš intenzivní. Jakmile do vaší aury a těla začnou vstupovat vysokofrekvenční energie pracující s Ka a další aspekty Plejádské světelné terapie, značně se urychlí uvolňování emocí, blokovaných energií a karmy. Cítím odpovědnost vám říct, že pokud jste dostatečně nemeditovali, nevyužívali světlo k samoléčbě nebo se étericky, mentálně a emocionálně nečistili, musíte rozhodně pracovat s těmito dvěma kapitolami po dobu nejméně jednoho měsíce, než přistoupíte ke zbylé části knihy. Bude-li účinnost technik uvedených v těchto kapitolách i po měsíci stále neurčitá či kolísavá, pracujte s nimi denně dál, dokud se nestanou vaší druhou přirozeností. Pomůže vám to uskutečnit jistou počáteční očistu v přípravě na hlubší terapii, která přijde.

 

Tyto pokyny se mohou vztahovat i na ty z vás, kdo se spiritualitě a světelné terapii věnujete už léta. Potkávám se s mnoha stoupenci New Age, léčiteli, dokonce i s organizátory seminářů, kteří na sebe stále berou emoce a bolest ostatních nebo ty svoje nevybíravě odhazují do energetických polí druhých lidí. Někteří z těchto lidí za sebou mají i několik duchovních probuzení, ale přeskočili výuku základů uzemnění, čištění aury, vymezení hranic a tak dále. Jiní tyto neuzemněné duchovní typy žertem nazývají „éteričtí“ nebo „kosmičtí kadeti“. Pravda však je, že většina těch, kdo obdrželi takové označení, prostě neví o nutnosti či metodách uzemnění a vymezení hranic. Proto jsou informace a postupy popsané v následujících dvou kapitolách o „Plejádské světelné terapii“ nezbytné.

 

S největší pravděpodobností budete potřebovat tyto samoléčebné a očistné techniky i při sezeních Plejádské světelné terapie. A tak přestože se v duchovních a metafyzických kruzích pohybujete už dlouhou dobu, alespoň si tyto techniky v prvních dvou kapitolách této části projděte, abyste měli jistotu, že jste na praktikování Plejádské světelné terapie popsané ve zbytku knihy připraveni. Pokud o sobě víte, že se snadno rozptýlíte, že na sebe stále berete energii a problémy druhých nebo dokonce vnímáte ve svém okolí temné entity, věnujte se, prosím, těmto kapitolám důkladně, než budete pokračovat dál.

 

Řízené postupy obsažené v celé této části můžete samostatně zakoupit na audiokazetách, CD a DVD, máte-li zájem. Jistě ne všichni potřebují dodatečnou pomoc v podobě nahraného návodu k meditaci a léčebným sezením. Pokud vy ano, pokyny k objednání sady nahrávek jsou uvedeny v zadní části knihy. Instrukce ke sladění zvukových nahrávek s textem jsou na samostatném listu papíru přiloženém k nahrávkám. Všímejte si, prosím, označení: /páska/za různými cvičeními v textu, která značí, že si máte pustit příslušnou nahrávku. Můžete si také namluvit vlastní nahrávky na svoje kazety; v tom případě si vždy dopřejte nějaký čas na dokončení každého kroku, než přejdete k dalšímu.

 

Hodně informací a mnohé z technik v této pracovní knize mohou působit dojmem, že se odchylují od tématu probuzení božského Ka. Když přímo konkrétně o Ka pojednávají toliko dvě kapitoly, účelem celé tétočásti Plejádské světelné terapie je podpořit, rozšířit a urychlit prohloubení práce s Ka. Při probouzení a aktivování Ka musí existovat přímá úměra mezi přílivem jemné, vysokofrekvenční energie Ka a hlubokou očistou. Jestliže člověk nežije v duchovním osvícení, vědomí a poctivosti, Ka se nikdy plně neotevře, naopak se postupně zcela uzavře. Jak řekl Ra: „Nabádáme vás, abyste podle knihy postupovali důkladně, protože i postupy, které nejsou s Ka přímo spojeny, vám pomohou začlenit práci s Ka na emocionální, mentální, fyzické a duchovní úrovni.“ Léčebné postupy, popisy vymezení hranic a meditace v celé této části pracovní knihy jsou předkládány tak, aby podpořily léčení a duchovní růst nejen vás samotných, ale i milované planety Země. Vytvářejí nejlepší možnou vnitřní atmosféru, v níž lze Ka plně probudit a nadále rozšiřovat.

 

Zemi nelze uzdravit, dokud se my jako druh nebudeme duchovně vyvíjet. Evoluce musí zahrnovat vše od základní etiky po vyšší morálku a probouzení Ka; od fyzického neznečišťování po čištění našich negativních myšlenek a pocitů, které znečišťují psychicky a duchovně. Země si nemůže dovolit, abychom na ní dále setrvali jako rasa, která je duchovně nezodpovědná. Jedině díky rozvoji vědomí, probouzení se vůči posvátnosti všeho života a svému rozhodnutí ctít tato vědomí se staneme obyvateli této planety žijícími neškodným a prospěšným způsobem.

 

Je zřejmé, že v zájmu přežití musíme tuto volbu učinit a ztotožnit se se čtyřmi evolučními zásadami:

 

1.  Naším cílem zde na Zemi je vyvíjet se fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně.

2.  Každá lidská bytost má božskou podstatu tvořenou světlem a láskou, podstatu, jejíž základní vlastností je dobrotivost.

3.  Svobodná vůle je absolutní univerzální právo. Dokonalost vyzývá já, aby se s vírou a důvěrou vzdalo své svobodné vůle ve prospěch vůle božské.

4.Všechna přirozená existence je posvátná bez ohledu na to, jak slouží nebo vyhovuje potřebám individuálního já.

 

Máme k dispozici dostatek informací o ohroženích budoucnosti planety, že se musíme rozhodnout vyvíjet se teď hned.Každý z následujících faktů, a to jich uvádím jen několik, by mohl velmi brzy přivodit konec života na Zemi, pokud se nezměníme: díry v ozónové vrstvě, skleníkový efekt vyvolaný planetárním oteplováním, mýcení deštných pralesů a starých vzrostlých lesů, vyhynutí života v našich oceánech, podzemní nukleární odpady, nukleární exploze… ten seznam by mohl pokračovat pořád dál. Není už bezpečné být neinformovaný, necitelný, nevědomý a nezodpovědný. Musíme zkoumat naše psyché, přesvědčení a pocity a začít je čistit. To ony jsou skutečnou příčinou veškerých škod, které byly planetě způsobeny.

 

Naše myšlenky, přesvědčení, pocity a postoje vůči nám samým a ostatním spočívají za každým destruktivním a nevědomým počinem – nebo za okolnostmi, jejichž prostřednictvím se naše planeta a my můžeme léčit. Rozhodnutí je na nás. Tyto energie neustále, na každé úrovni přispívají ke spolutvoření našeho světa. Myšlenky jsou měřitelná energie a pohyb energie má dopad na vše kolem. Myšlenka byla za aktem Stvoření a naše myšlenky všechno ustavičně přetvářejí – nebo ničí. Rčení „mysli globálně, jednej lokálně“ opravdu znamená, že musíme začít zkoumáním a měněním sebe samých. Pak se naše postoje a činy budou přirozeně šířit k našim blízkým, komunitám a dále.

 

Jakmile jsme čistí ve smyslu „dobrých“ lidí, pokračuje vyšší evoluce. Vždy lze učinit další krok směrem k tomu nejlepšímu, čím můžeme být. Právě za to jsme všichni v konečném součtu odpovědní. Nutno doufat, aby touha – a očekávání – stát se tím nejlepším, čeho jsme schopní, naplňovala každý den našich životů. Tato touha nás může motivovat, abychom stále pokračovali v cestě a nikdy neustrnuli na vavřínech. Samozřejmě že přijímání sebe samých takových, jací jsme, v každém okamžiku dne, je pro náš růst také důležité. Bez toho bychom chřadli v nízké sebeúctě a sebetrestání. Přesto je zdrojem našich úspěchů naše duchovní touha po Bohu, osvícení, božské lásce a ukončení separace. Je to jediná inspirace našich duší.

 

Od doby, co Kristus udal příklad toho, čím se máme stát, jsme měli téměř dvacet století na přehrávání našich dramat o kontrole, manifestovaných karmických vzorů a planetárních myšlenkových forem. Viděli jsmea zažívali všechny závislosti a obsese, které nás držely v područí bezmoci a nízké sebeúcty. Je to oněch sedm karmických vzorů slunečního okruhu, uvedených ve 4. kapitole, které nám bránily ve vývoji od doby, co začala kolonizace této sluneční soustavy: arogance, závislost, předsudek, nenávist, násilí, obětování a zahanbení.

 

To jediné, co nám dnes zbývá, je najít vyšší pravdu a sílu, která ukončí toto šílenství a pomůže nám stát se světem suverénních, seberespektujících Kristovských bytostí. Plejádská světelná terapie určitě není jediný způsob, jak toho docílit. Každé duchovní skupině nebo léčebné metodě, která o sobě toto prohlašuje a pokládá se za jedinou cestu,je rozhodně nutné se vyhnout. Avšak ti, kdo jsou k této terapii přitahováni, jsou zároveň ti, pro které je určena, a pro tyto lidi je důležitá. Jednou jsem se Plejáďanů zeptala: „Jestliže je tato terapie klíčem k ukotvení Kristovské přítomnosti v těle, proč ji kvůli dosažení nejlepších výsledků musíme provádět přikládáním rukou ?  Nevytváří se tím výlučnost ?  Kristus přece nepotřeboval sezení spojená s přikládáním rukou, aby se ukotvil v těle. Proč je potřebujeme my ?“

 

Ra odpověděl: „Kristus se narodil probuzeným rodičům. Nebylo mu nikdy ubližováno ani nebyl zmutovaný tak, jako jsou lidé dnes. Kdybyste se narodili probuzeným rodičům a nikdy vás nikdo nezneužíval a nepoškozoval a kdyby vaše DNA se svými genetickými kódy byla čistá jako ta jeho, tato terapie by nebyla zapotřebí. Narodili byste se s nedotčenými kanály Ka a s vyrovnanou osou spojující vás s multidimenzionálními aspekty Vyššího Já. A co více, vaše DNA a kanály Ka by nebyly poškozeny ani během života. Duchovní růst a realizace by byly urychleny a mnohem dostupnější. Jenže Země se nacházela duchovně ve tmě po tak dlouhou dobu, že všechny její velké civilizace se po staletí zaměřovaly na hrabivost, vinu, kontrolu kvůli získání moci a na hubení domorodých národů. Díky těmto a dalším karmickým vzorům i kvůli vaší moderní společnosti s jejími chemickými přísadami, pesticidy, hlučností, radarem, elektřinou, mikrovlnkami, televizí a počítači se z vás stala rasa mutantů. Navíc se vaše generace rozhodla přijít s genetickým klonováním a mutacemi a se sociálním a rodičovským programováním, za účelem transformace těchto vzorů. Jste překlenovací generace – most mezi starým světem a novým, který se zrodí v jedenadvacátém století.

 

Ne všichni budou potřebovat Plejádskou světelnou terapii osobně. Bude zpřístupněna tolika lidem, kolik o ni požádá a bude na tuto práci připraveno, a bude se dít jak ve spánku, tak v bdělém stavu. Tato pracovní kniha pomůže vnést Plejádskou světelnou terapii do vědomí mnoha lidí, kteří by se o ní jinak nikdy nedozvěděli. Stejně jako pracujeme s tebou [Amorah], budeme pracovat i s ostatními. Dokud jsi neměla vyškolené žáky, kteří mohli Plejádskou světelnou terapii dokončit přikládáním rukou, těžila jsi hodně z éterické terapie, kterou jsme poskytovali. Jakmile byli vyškoleni žáci a přikládáním rukou aktivovali tvé kanály Ka, spolupráce mezi tvým tělem a duchem se rychle prohloubila. Obecně lze říct, že účinnost se pohybuje mezi 40 až 80 procenty, když terapii provádějí étericky Plejáďané a Kristus. Ti, kdo byli v tomto životě méně poškozeni, budou mít větší procento účinnosti. Těm bude éterická terapie stačit. Ti, kdo mají přijímat Plejádskou světelnou terapii v podobě přikládání rukou, rozpoznají tuto potřebu, stejně jako ti, kdo se mají stát jejími praktikanty. A výsledky stoupnou na sto procent jako u tebe.

 

Nejméně padesát procent praktikantů už provozovalo tento druh léčebné a duchovní terapie v minulých životech. Budou už také mít za sebou několik osvícení z jiných životů na Zemi. Jejich zážitky v nich budou znovu ožívat, spolu s většinou životních zkušeností a moudrosti získanými během této praxe. Abys rozuměla, tvá generace se pustila do genetických mutací a programování, protože jste věděli, že jste schopni geny transmutovat. Mnozí z vás jsou velmi staré duše a slouží Zemi a učí se o lidstvu už velmi dlouhou dobu.

 

Většina z vás se sem po tomto životě nevrátí. Nyní se na planetě rodí nová skupina mistrovských duší. Začaly sem přicházet v polovině 70. let a budou ve stále větším počtu přicházet po další dvě desetiletí. Tyto nové bytosti navážou tam, kde jste přestali, lze-li to tak říci. Prováděním vlastní očistné terapie a duchovní praxe jim připravujete cestu ke zrození, aby toho nemusely tolik transmutovat. Má to ještě jeden přínos: jak se budou jejich rodiče průběžně léčit a růst, tyto nové Světelné bytosti budou z těchto výhod automaticky těžit. Některé z nich byly už několikrát lidmi, aby ukotvily své povědomí o karmických a genetických vzorech, možná s sebou i nějakou karmu přinášejí. Ta však bude relativně minimální.

 

Musíte tyto děti hýčkat a od chvíle zrození v nich pěstovat uvědomění, že jsou tady na Zemi vítány, že jsou milovány a že jsou svatí duchové tvoření světlem. Až budou vyrůstat, budou tyhle věci potřebovat slyšet pořád dokola. Musíte na ně pohlížet se záměrem vidět krásu jejich esencí a milovat je. Musí se s nimi od začátku jednat jako s inteligentními, vědomými bytostmi – protože takové jsou. Je to vzácný dar, že máte příležitost plodit tyto moudré Světelné bytosti a začleňovat je do svých životů. Vždycky si toho daru važte.

 

Mnohé páry, které touží mít děti, budou chtít před početím prodělat Plejádskou světelnou terapii a genetickou očistu. Umožní tak těmto dětem narodit se bez bloků ve svých kanálech Ka. I kdyby přijaly jen éterickou terapii od Plejáďanů, nesmírně to pomůže.

 

A tak to vidíš, má drahá, znovu se ti připomíná tato terapie, protože nadešel čas. Až bude zapotřebí víc, budeme tě kontaktovat. Copak to tak vždycky nebylo ?  Věř nám, že dostojíme slibu, který jsme ti dali před tvým příchodem sem: Ze s tebou budeme pořád až do konce. Ze nebudeš nikdy ztracena nebo zapomenuta. Ze až přijde čas, znovu se s námi spojíš. Tento slib pořád platí. Milujeme tě, protože jsi naší součástí. Jsme ti vděční za odvahu a milující oddanost, které je zapotřebí k pobytu tady. A pamatuj, teď už je tvůj úkol skoro u konce. Brzy budeš zase doma.“

 

Po tomto proslovu mi Ra poskytl podrobnosti o Plejádské intenzivní světelné terapii a léčebné terapii obecně. Samozřejmě to do sebe všechno zapadalo: Potřebovala jsem pro své tělo Delfíní převzorování mozku a Delfíní hvězdné napojení a měla jsem to praktikovat několik let, než se budu moci znovu naučit a osobně přijmout terapii Ka. Má nervová soustava je extrémně citlivá a byla těžce poškozena. Potřebovala jsem čas na její vyléčení a na uvolnění ulpívajících vzorů v mém kosterním systému, abych byla připravena na vysokofrekvenční terapii, jež měla přijít.

 

Kromě toho jsem si za ta léta osvojila spoustu technik pro spojení s Vyšším Já, které mi připravily cestu. Většinu informací v této části knihy jsem získala channelingem. Kapitoly 5, 6 a 11 však sestávají převážně z technik, které jsem na své cestě pochytila od jiných učitelů. Jsem velmi vděčná, že se vždy v pravý čas objevila ta správná osoba nebo éterická Světelná bytost. Mé zkušenosti s Plejáďany určitě nejsou výjimkou z tohoto pravidla.

 

Až budete procházet tuto část knihy, bude vám odhalen vyšší smysl každé techniky. Prozatím je důležité si uvědomit, že dlouhodobým – a taky jediným – cílem této prezentace je probuzení a osvícení lidí i planety jako celku. S dalším prohlubováním vašeho duchovního probouzení a s přibližováním se k úplnému osvícení mohou nabýt na četnosti i vaše zážitky psychických jevů (úplné smyslové vnímání). Až se to bude dít, je velmi důležité, abyste nepodléhali fascinaci nad průvodní mimořádnou silou. Bylo by to nevyzrálé odvádění pozornosti od skutečného cíle, jímž je opětovné nalezení vašeho Boha/Bohyně/Já a návratu k Jednotě se Vším Co Jest.

Vytvořila jsem pojem úplné smyslové vnímání, abych nahradila pojmy psychické mimosmyslové vnímání. Tento nový termín přesněji vystihuje pravou podstatu těchto prožitků. Věřím, že všichni máme vrozenou schopnost používat naše smysly v rozšířených režimech, mimo rámec fyzických stimulů. Toto úplné smyslové vnímání by se dostavilo automaticky, kdybychom žili v přirozeném prostředí. Lidé v domorodých kulturách po celém světě byli schopni cítit nebovědět, jaké byliny nebo přírodní látky jsou zapotřebí k vyvážení nemoci u jejich blízkých nebo zvířat. Takhle také cítilinebo viděli duchovní pomocníky svých kultur, dévy a elementáry, anebo věděli, jak mají stavět své pyramidy přesně podle vyšších instrukcí.

 

Když jsem jednou sjížděla po rampě na dálnici v San Diegu, objevil se vedle mého auta asi šest metrů vysoký duch domorodého Američana. Vznášel se vedle mě a říkal: „Není divu, že jste vy lidé zapomněli, jak poslouchat a vnímat Zemi. Pohybujete se příliš rychle. Musíte zpomalit a být v klidu, jestli chcete být na tyto věci citliví.“ Věděla jsem, že má pravdu. Bloky, které dnes brání úplnému smyslovému vnímání, jsou elektřina, chemikálie, hlučnost, s prací a životním stylem spojený stres a taky prostě velká rychlost. Musíme chodit do přírody a sedět klidně pod stromy nebo u řek, kde zaznívají jen přirozené zvuky. Musíme tam sedět, dokud se naše myšlenky, emoce a nervové soustavy nezpomalí a my neucítíme vnitřní mír až do nejhlubší hloubi našich těl a duší. Pak budeme schopni slyšet stromy a řeky a přírodní duchy, když k nám budou hovořit. Pak se začneme znovu rozpomínat, co je Jednota.

 

Dokud znovu neobjevíme tento přirozený a otevřený styl bytí, bude pro naše ega snadné nechat se unášet pocity mimořádnosti nebo duchovní nadřazenosti, jakmile se nám vrátí úplné smyslové vnímání. Až se naše třetí oči otevřou nebo až začneme přijímat učení z channelingových zdrojů nebo od Vyššího Já, bude snadné zaujmout elitářský postoj nebo se pokusit získat stoupence. Těmto nástrahám je třeba se vyhnout. Nezavedou nás nikam, kam by stálo za to jít. Musíme tyto prožitky začít brát jako důvod k oslavě, že se zase stáváme normálními, ne kdovíjak nadanými psychickými či mimosmyslovými schopnostmi. Pouze získáváme nazpět to, co je přirozeným a zdravým způsobem komunikace s naším okolím a druhými lidmi.

 

Jednou jsem byla v domě postarší ženy, která neustále trpěla pícháním a bolestmi artritidy. Její dcera se se mnou sešla a domluvila pro svou matku soukromý výklad a léčení. Asi po dvaceti minutách sezení žena náhle zvolala: „No ne, drahoušku, právě jsem zjistila, že bolest v mých zádech je pryč !  Je to poprvé za pětadvacet let, co necítím tu bolest v zádech. Jak jste mohla vědět ty věci o mém dětství ?“

 

Prostě jsem odvětila: „Bylo to snadné. Měla jste to přímo v auře a zádech. Jak bych to mohla přehlédnout ?“ Zaujala jsem postoj, že je přirozenější vidět, co tam je, než to nevidět. Má odpověď následovala poté, co se mi v hrudi ozval velmi tichý hlas říkající: „Ted jsi připravena dělat léčebnou terapii na plný úvazek. Napřed se to pro tebe muselo stát druhou přirozeností.“ V té době jsem začala plánovat, že prodám svou firmu vyrábějící šperky z křišťálů a drahokamů. Převládal ve mně hluboký a klidný pocit, že vše, co se děje, je správné.

 

Mějte se na pozoru před učiteli a léčiteli, kteří staví na odiv, že jsou „nadaní“ způsoby, jimiž vy nejste nebo nemůžete být – před lidmi, kteří znají všechny odpovědi a snaží se, abyste se na nich stali závislí. Jsou v životě etapy, kdy možná budete potřebovat věřit lidem, kteří získali znalosti či schopnosti před vámi. Možná budete čas od času potřebovat nějaký kurz, školení či seminář, nebo zajít na léčebné sezení. Ujistěte se, že tato zkušenost je nastavena tak, aby pro vás v jistém bodě v čase skončila, a že vám umožní postarat se o sebe lépe než předtím. Vždy byste měli obdržet nástroje a vědomí, které budete sami používat, až tato výměna skončí. Nechci v žádném případě popírat, jaká je to milost zajít ke skutečnému léčiteli, jestliže je na to správný čas. Občas každý potřebujeme od někoho nastartovat nebo vyladit. Na Zemi vždycky působili nadaní lidé provozující duchovní léčení: šamani, medicinmani a medicinmanky, věštci a léčitelé vkládající ruce. Když se setkáte se skutečným léčitelem, je to dar. Je však důležité nevytvářet si na těchto lidech závislost. Jsou tu ve jménu milosti a nemají za vás dělat vaši vlastní vnitřní práci. A určitě nemají přebírat odpovědnost za probuzení vašich vloh a schopností. Ti praví nicméně mohou pomoci, jestliže „uvíznete“ a potřebujete podepřít.

 

Jako příjemce léčebné terapie, duchovní pomoci a učení máte svoji odpovědnost. Mám pár nešťastných zkušeností s klienty, od kterých jsem se musela odříznout, protože neodváděli svoji práci. Při každém výskytu bolestivé emoce či nejasnosti mi volali a chtěli, abych provedla nouzovou opravu. Musela jsem říct: „Cítím, že se pro vás stávám berličkou, a já ve skutečnosti chci, abyste chodili sami. Jsem tady, abych vás uschopnila, ne zneschopnila. Proto mi má poctivost říká, že náš vztah musí skončit.“

 

Něco jiného je, když se přijdou léčit klienti, kteří se stali obětí extrémního sexuálního nebo fyzického zneužívání. V takových situacích je povinností léčitele pokračovat v léčebném procesu, dokud se klienti z traumatu nedostanou. Tito klienti musí být schopni věřit, že jakmile se dveře ke starému traumatu otevřou, jejich léčitel je neopustí, dokud se společně nedoberou k přirozenému ukončení. Ale i v těchto situacích musí léčitel už na samém začátku objasnit, že nastanou chvíle, kdy klienti musí plnit domácí úkoly nebo uskutečňovat životní změny, aby terapii podpořili neboaby zesílili. Pokud se k tomu klient předem nezaváže, léčebné sezení by nemělo začít. Ať jste klient nebo léčitel, dobrou předběžnou podmínkou léčby je vymezení hranic a očekávání.

 

Jste-li klient, ptejte se léčitelů a terapeutů, za jakým účelem svou práci dělají. Je také vhodné se těchto lidí ptát, zda vedou duchovní život a jak se promítá do jejich práce. Já osobně bych nikdy nešla k léčitelům, kteří nepracují na vlastním duchovním osvícení a své léčebné techniky nepoužívají jako prostředek pomoci ostatním na jejich cestě. Není to z mé strany žádný předsudek nebo elitářství. Je to prostě rozlišování vycházející z mého vlastního rozhodnutí žít v Božské pravdě všemi možnými způsoby, které se nabízejí. I bylinkáři, naturopati, akupunkturisté a osteopati mohou své léčebné techniky vědomě používat tímto způsobem, jestliže takto inklinují. Proto spoléhejte na svou soudnost. Choďte za těmi nejlepšími – za těmi, kteří vám poslouží jako celistvé bytosti na duchovní cestě – i když se terapie bude primárně týkat vašeho fyzického těla. Aby se dosáhlo těch nejlepších holistických výsledků, je třeba mít čisté, zdravé a funkční všechny aspekty vašeho já.

 

Výše uvedené pokyny jsou v knize zahrnuty proto, že jejím účelem je pomoci vám ve vašem duchovním probuzení a upozornit vás na dostupnou pomoc ze strany Světelných bytostí s velmi vysokou integritou. Tato pracovní část knihy vám dává techniky, které můžete samostatně používat, pokud je shledáte jako užitečné. Podržte si a používejte to, co u vás funguje, zbytek nechte být.

 

Dokonce i Plejádská světelná terapie, Kristus a Plejáďané s námi přestanou pracovat, jestliže se na nich staneme příliš závislými a budeme spoléhat, že všechno spraví. Musíme vždycky odvádět svou práci: měnit své chování, odhalovat svá popření a předsudky, vyjadřovat a uvolňovat své emoce, být pravdiví sami k sobě a ostatním, žít ctnostně a spět k dokonalosti, pozorovat a transformovat své myšlenky. Jinými slovy, každý jsme v konečném součtu odpovědní za svou vlastní integritu, vývoj, duchovní osvícení a nanebevzetí. Abychom se mohli stát svými Kristovskými Já, musíme napřed ovládnout sami sebe. Kristus, Maria Matka, Buddha, Kuan JinPacal Votan a mnozí další Nanebevzatí mistři dosáhli mistrovství při pobytu v lidském těle a tak nám ukázali cestu. Kristus a Plejáďané jsou tady, aby nás vedli a pomáhali nám na cestě k mistrovství, aniž by si uzurpovali naši vlastní autoritu a odpovědnost. Příliš jim na nás záleží, než aby dělali něco jiného.

 

 

Doporučené knihy s informacemi:

 

Plejádská světelná terapie 1 je přímým sdělením od Plejádských vyslanců Světla – světelných bytostí z Plejád – kteří hlásají, že nadešel čas k duchovnímu růstu, nanebevzetí a uzdravení. Díky Amorah Quan Yin se učíme otevírat své „kanály Ka“, které stahují energii od našich multidimenzionálních, holografických já do našich fyzických těl. Tyto galaktické léčebné techniky nás spojují s našimi božskými já, zvyšují naše vibrace, omlazují a vyvažují naše těla, při současném urychlení duchovního vývoje a nastartování emocionálního uzdravení.
„Plejáďané jsou v této době tady, aby nabídli všem bytostem možnost zvolit si zdraví a dokonalou rovnováhu uprostřed probíhající akcelerace energií. Plejádská světelná terapie Amorah Quan Yin je zdrojem plejádských energetických léčebných technik, darem lásky a soucitu, přínosem těchto úžasných časů.“
Hlavním cílem Plejádské světelné terapie je vyvolat probuzení 144 000 bytostí, které bývá označováno jako “Druhý hromadný příchod Krista.” K tomu, abychom se mohli probudit, je třeba, aby se naše Vyšší Já a Kristovo Já ukotvilo do buněk našeho těla. Tento proces zahrnuje i naše osobní odevzdání se pročišťování celého svého těla, aury a hologramu od všech mutací, všeho potlačeného a od naší karmy. K dosažení tohoto cíle je nezbytné odhodlané rozhodnutí následovat duchovní cestu, kterou jsme si vybrali. A jednou z možných cest, která nám může pomoci dosáhnout tohoto cíle, je Plejádská světelná terapie. Jedná se o mysterijní výukový systém, o jehož oživení a upravení do podoby vyhovující současné době požádali autorku knihy Plejádští vyslanci Světla, Sírijská archandělská liga Světla a Andromédští vyslanci Světla. Tento mysterijní výukový systém se rozvíjí ve čtyřech krocích. Pvním krokem, jenž slouží jako úvod a příprava, je Plejádská světelná terapie: Probuzení vašeho božského Ka. Plejádská světelná terapie 2: Probuzení vašeho božského Ba obsahuje druhý a třetí stupeň plejádského plánu na probuzení lidské rasy. A třetí kniha z této série, která bude vydána v nedaleké budoucnosti, se bude týkat čtvrtého kroku. Uvedenými čtyřmi stupni tohoto plánu jsou:

 

1. Čištění a aktivace Ka

2. Ukončení mužsko-ženské rozštěpenosti

3. Uzdravení a probuzení vašeho Ba neboli duše prostřednictvím Delfíní tantry

4. Čištění a aktivace vašeho diamantového světelného těla a Mer-Ka-By.

 

Plejádská světelná terapie 2 - vám pomůže uzdravit vaše vztahy. Tento druhý díl vás naučí pokročilé techniky buněčného čištění, abyste mohli uzdravit nesoulad mužsko-ženské energie v sobě i ve svých vztazích.

 

Rovněž vám ukáže, jak pomocí delfíní tantry aktivovat a pročistit svou energii kundalíní a kanály sexuální energie. stejně jako v prvním díle vám Plejádští vyslanci Světla nabízejí specifická cvičení a postupy a předávají vám praktické informace pro váš každodenní život.

 

Tato kniha vám bude připomínat připomíná citlivý a mocný vztah mezi sexualitou a zdravím vaší duše neboli vaším Ba. Dokud si nevytvoříte zdravý a láskyplně důvěrný vztah se svým vlastním tělem a jeho sexuální a smyslnou přirozeností, bude pro vás s největší pravděpodobností nemožné doufat, že v tomto životě dosáhnete osvícení, Kristova vědomí a nanebevzetí.

 

Zdroj: https://www.pomoc-lidem.cz